Świętojańskie wideo

Teatr na nowe czasy: Komuna//Warszawa, Paradise Now? Remix Living Theatre

Wiedżmin w Teatrze Muzycznym w Gdyni: fragment próby medialnej

Śpiewający Aktorzy 2017: Katarzyna Kurdej, Dziwny jest ten świat

Barbara Krafftówna W Gdańsku

Notre Dame de Paris w Teatrze Muzycznym w Gdyni: Czas katedr
Polecane

Jacek Sieradzki: Rezygnuję. Rozmowa z dyrektorem festiwalu R@Port

VI ranking aktorów Wielkiego Miasta

Kto wygrał, kto przegrał: teatry i festiwale. Podsumowanie roku teatralnego na Pomorzu cz.3

Nasyceni, poprawni, bezpieczni. Podsumowanie roku teatralnego 2014 na Pomorzu, cz.2

Podsumowanie roku teatralnego 2014 na Pomorzu, cz.1: Naj, naj, naj

Niedyskretny urok burżuazji. Po Tygodniu Flamandzkim

Na8-10Al6Si6O24S2-4 dobrze daje. Po perfomansie ‘Dialogi nie/przeprowadzone, listy nie/wysłane’

Panie Jacku, pan się obudzi. Zaczyna się X Festiwal Polskich Sztuk Współczesnych R@Port

Wideoklip - niepokorne dziecko kinematografii i telewizji. Wywiad z Yachem Paszkiewiczem

Empire feat. Renia Gosławska - No more tears

Na co czekają więźniowie ? Beckett w Zakładzie Karnym w Gdańsku-Przeróbce

Zmiany, zmiany, zmiany. Podsumowanie roku teatralnego 2012 na Pomorzu

Debata w sprawie sprofanowania Biblii przez Adama Darskiego (Nergala)

Jakie dziennikarstwo poświęcone kulturze w Trójmieście jest potrzebne ?

Dość opieszałości Poczty Polskiej. Czytajmy wiersze Jerzego Stachury!

Brygada Kryzys feat. Renia Gosławska & Marion Jamickson - Nie wierzę politykom

Monty Python w Gdyni już do obejrzenia!

Kinoteatr Diany Krall. "Glad Rag Doll" w Gdyni

Tylko u nas: Dlaczego Nergal może być skazany ? Pełny tekst orzeczenia Sądu Najwyższego

Obejrzyj "Schody gdyńskie"!

Piekło w Gdyni - pełna relacja

Pawana gdyńska. Recenzja nowej płyty No Limits

Kiedy u nas? Geoffrey Farmer i finansowanie sztuki

Wciąż jestem "Harda" - wywiad z bohaterką "Solidarności"

Wielka zadyma w Pruszczu Gdańskim

Podróż na krańce świata, czyli dokąd zmierza FETA ?

Co piłka nożna może mieć wspólnego ze sztuką ?

Eksperyment dokulturniający, czyli „Anioły w Ameryce” na festiwalu Open’er

Konkurs na plakat 10. Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@Port

Opublikowano: 15.01.2015r.

Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza w Gdyni ogłasza konkurs na projekt plakatu firmującego 10 Festiwal Polskich Sztuk Współczesnych R@Port w Gdyni. Na prace czekamy do 15 marca br.

Szczegółowy regulamin

Regulamin konkursu na projekt graficzny plakatu 10 Festiwalu Polskich Sztuk

Współczesnych R@Port

Organizator: Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza w Gdyni

§ 1

Przedmiot konkursu

Teatr Miejski w Gdyni, zwany dalej Organizatorem ogłasza konkurs na projekt plakatu 10 Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@Port

§ 2

Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Celem konkursu jest wyłonienie i wytypowanie do realizacji projektu graficznego, który stanie się plakatem firmującym 10 Festiwal Polskich Sztuk Współczesnych R@Port.

2. Konkurs ma charakter otwarty i może wziąć w nim udział każdy.

3. Konkurs jest skierowany przede wszystkim do grafików, projektantów, artystów plastyków oraz osób i firm zajmujących się projektowaniem reklamowym.

4. W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie brały udziału w innych konkursach.

5. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.

6. Do konkursu każdy z uczestników może zgłosić do trzech projektów.

§ 3

Wymagania jakie powinien spełniać projekt

1. Projekt graficzny plakatu powinien obejmować grafikę, logotyp Teatru Miejskiego w Gdyni, i logotyp Miasta Gdynia oraz następujące teksty (ostateczna treść plakatu może ulec zmianie): 10 Festiwal Polskich Sztuk Współczesnych R@Port 16-23 maja 2015

2. Projekt lub jego elementy składowe mogą zostać wykorzystane przez Organizatora do stworzenia pozostałych materiałów reklamowych związanych z Festiwalem: programu, banera, reklam, informacji prasowych itp.

3. Zgłoszenie prac następuje poprzez przesłanie plików graficznych JPG na adres email: literacki@teatrgombrowicza.art.pl w tytule e-maila prosimy napisać: Konkurs na plakat – R@Port.

4. W konkursie będą rozpatrywane tylko i wyłącznie prace, które zostały wysłane na w/w adres e-mail do dnia 15 marca 2015 roku włącznie.

5. Prace konkursowe należy przesłać w formacie plików JPG. Wielkość e-maila nie może przekroczyć 2 MB.

6. Do konkursu zgłaszać należy plik poglądowy projektu plakatu opartego na podstawowym wymiarze 100 x 70 cm (format pionowy lub poziomy), w proporcji.

7. W treści wiadomości należy podać adres poczty elektronicznej, na który przesłana ma zostać wiadomość potwierdzająca zgłoszenie oraz imię, nazwisko, adres i telefon kontaktowy autora.

9. Członkom Komisji Konkursowej zostaną zaprezentowane prace. Po podjęciu ostatecznej decyzji Komisja Konkursowa poda do publicznej wiadomości nazwisko autora zwycięskiego projektu.

10. Po rozstrzygnięciu konkursu zostanie sporządzony protokół, który podpiszą wszyscy członkowie Komisji Konkursowej.

11. Autor nagrodzonej pracy zobowiązuje się, w ciągu trzech dni od ogłoszenia wyników, w następującym wymiarze: 70x100/ B1, w pionie lub poziomie, zgodnie z wytycznymi z drukarni, które otrzyma od organizatora. W przeciwnym wypadku organizator zastrzega sobie prawo do przyznania nagrody głównej projektowi innego autora.Strona 2 z 2

§ 4

Kryteria oceny

1. Prace zostaną poddane ocenie przez Komisję Konkursową, w której skład wejdą Organizatorzy Festiwalu. Komisja, biorąc pod uwagę jakość estetyczną pracy, oceni także jej zawartość merytoryczną, czytelność i siłę marketingową.

3. Komisja Konkursowa dokona wyboru jednego najlepszego projektu.

4. Decyzja Komisji jest niepodważalna.

5. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

6. Zastrzega się, że ocena Komisji może skutkować brakiem wyłonienia i wytypowania projektu do realizacji, co jest równoznaczne z rezygnacją z przyznania nagrody, o której mowa w paragrafie 6.

§ 5

Warunki ogólne

1. Osoby nadsyłające swe zgłoszenia w ramach konkursu tym samym wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku Dz.U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.).

2. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na Konkurs zostały wykonane osobiście.

3. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, iż nie naruszają one praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają ich majątkowych i osobistych praw autorskich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej osoba przekazująca zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.

4. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.)

§ 6

Nagroda

1. Za nagrodzony projekt zostanie przyznana kwota pieniężna w wysokości 2.500,00 PLN brutto (dwa tysiące pięćset złotych 0/100).

2. W przypadku, gdy wybrany projekt był realizowany grupowo, nagroda zostanie podzielona w równych częściach pomiędzy osoby tworzące zespół. W przypadku instytucji lub podmiotów gospodarczych kwota przekazana będzie na podmiot, który zgłosił projekt.

§ 7

Prawo własności i prawo wykorzystania zwycięskiego projektu

1. Zwycięski projekt plakatu stanie się własnością Teatru Miejskiego w Gdyni, w zamian za wypłaconą nagrodę pieniężną. Jest to jednoznaczne, z przejęciem przez Organizatora na wyłączność majątkowych praw autorskich do projektu oraz możliwością wykorzystania go dla własnych potrzeb.

2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji zwycięskiego projektu, z poszanowaniem oryginalnej formy, w celu jego skutecznego wykorzystania.

§ 8

Postanowienia końcowe

1. Najciekawsze projekty mogą zostać opublikowane na stronie internetowej Festiwalu R@Port, stronie internetowej Teatru Miejskiego w Gdyni oraz facebooku. Wybrany plakat zostanie wydrukowany i rozpowszechniony zgodnie z zaplanowaną kampanią reklamową.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian postanowień niniejszego regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny.

3. We wszystkich sprawach spornych decyduje Komisja Konkursowa.

4. Niniejszy regulamin podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Organizatora:

www.teatrgombrowicza.art.pl