Świętojańskie wideo

Teatr na nowe czasy: Komuna//Warszawa, Paradise Now? Remix Living Theatre

Wiedżmin w Teatrze Muzycznym w Gdyni: fragment próby medialnej

Śpiewający Aktorzy 2017: Katarzyna Kurdej, Dziwny jest ten świat

Barbara Krafftówna W Gdańsku

Notre Dame de Paris w Teatrze Muzycznym w Gdyni: Czas katedr
Polecane

Jacek Sieradzki: Rezygnuję. Rozmowa z dyrektorem festiwalu R@Port

VI ranking aktorów Wielkiego Miasta

Kto wygrał, kto przegrał: teatry i festiwale. Podsumowanie roku teatralnego na Pomorzu cz.3

Nasyceni, poprawni, bezpieczni. Podsumowanie roku teatralnego 2014 na Pomorzu, cz.2

Podsumowanie roku teatralnego 2014 na Pomorzu, cz.1: Naj, naj, naj

Niedyskretny urok burżuazji. Po Tygodniu Flamandzkim

Na8-10Al6Si6O24S2-4 dobrze daje. Po perfomansie ‘Dialogi nie/przeprowadzone, listy nie/wysłane’

Panie Jacku, pan się obudzi. Zaczyna się X Festiwal Polskich Sztuk Współczesnych R@Port

Wideoklip - niepokorne dziecko kinematografii i telewizji. Wywiad z Yachem Paszkiewiczem

Empire feat. Renia Gosławska - No more tears

Na co czekają więźniowie ? Beckett w Zakładzie Karnym w Gdańsku-Przeróbce

Zmiany, zmiany, zmiany. Podsumowanie roku teatralnego 2012 na Pomorzu

Debata w sprawie sprofanowania Biblii przez Adama Darskiego (Nergala)

Jakie dziennikarstwo poświęcone kulturze w Trójmieście jest potrzebne ?

Dość opieszałości Poczty Polskiej. Czytajmy wiersze Jerzego Stachury!

Brygada Kryzys feat. Renia Gosławska & Marion Jamickson - Nie wierzę politykom

Monty Python w Gdyni już do obejrzenia!

Kinoteatr Diany Krall. "Glad Rag Doll" w Gdyni

Tylko u nas: Dlaczego Nergal może być skazany ? Pełny tekst orzeczenia Sądu Najwyższego

Obejrzyj "Schody gdyńskie"!

Piekło w Gdyni - pełna relacja

Pawana gdyńska. Recenzja nowej płyty No Limits

Kiedy u nas? Geoffrey Farmer i finansowanie sztuki

Wciąż jestem "Harda" - wywiad z bohaterką "Solidarności"

Wielka zadyma w Pruszczu Gdańskim

Podróż na krańce świata, czyli dokąd zmierza FETA ?

Co piłka nożna może mieć wspólnego ze sztuką ?

Eksperyment dokulturniający, czyli „Anioły w Ameryce” na festiwalu Open’er

Ogłoszenie VIII edycji Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej

Opublikowano: 27.10.2014r.

Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek ogłasza VIII edycję ogólnopolskiego konkursu o Gdyńską Nagrodę Dramaturgiczną dla najlepszej sztuki przeznaczonej na scenę dramatyczną, napisanej po polsku przez żyjącego autora.

Do konkursu mogą zostać zgłoszone utwory, które zostały napisane w okresie 12 miesięcy przed terminem nadsyłania prac. Termin nadsyłania prac upływa 31 grudnia 2014 (decyduje data stempla pocztowego).

Nagroda wynosi 50 tys. zł brutto. Finał konkursu odbędzie się w maju 2015 roku podczas X Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@Port.

Zgłoszenia do konkursu dokonuje autor sztuki lub osoba przez niego upoważniona, przesyłając jej wydruk w trzech egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną (zapisaną w formacie doc) na adres:

Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza, ul. Bema 26, 81- 381 Gdynia, z dopiskiem: GDYŃSKA NAGRODA DRAMATURGICZNA.

Warunkiem dopuszczenia utworu do konkursu jest dołączenie własnoręcznie podpisanego przez autora zgłoszenia. Wzór zgłoszenia oraz regulamin konkursu znajdują się na stronach internetowych: www.teatrgombrowicza.art.pl oraz www.gnd.art.pl.

 

REGULAMIN GDYŃSKIEJ NAGRODY DRAMATURGICZNEJ

 

§1 Organizatorzy konkursu

1. Inicjatorem i fundatorem ogólnopolskiego konkursu o Gdyńską Nagrodę Dramaturgiczną [Nagroda] jest Gmina Gdynia [Gmina]. Partnerem Gminy w organizacji konkursu jest Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza w Gdyni [Teatr].

2. Konkurs organizowany jest w powiązaniu z Festiwalem Polskich Sztuk Współczesnych R@Port.

 

§2 Nagroda

1. Nagroda jest przyznawana corocznie za najlepszą sztukę przeznaczoną na scenę dramatyczną.

2. Nagrodę stanowi statuetka i 50 000 złotych brutto.

3. Zwycięzcą Konkursu może być tylko jeden utwór.

4. W przypadku, gdy zwycięski utwór został napisany przez współautorów, nagrodę stanowi statuetka oraz 50 000 złotych brutto dzielone pomiędzy współautorów w równym stopniu.

5. Teatrowi przysługuje prawo do premierowego wystawienia jednego z pięciu utworów zakwalifikowanych do finału, w kolejnym sezonie artystycznym.

 

§3 Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Do konkursu mogą zostać zgłoszone utwory przeznaczone na scenę dramatyczną, napisane po polsku przez żyjącego autora.

2. Do konkursu mogą zostać zgłoszone utwory, które zostały napisane w okresie 12 miesięcy przed terminem nadsyłania prac określonym poniżej w ust. 7 niniejszego paragrafu.

3. Jeden autor może zgłosić do konkursu nie więcej niż dwa utwory. Każdy utwór wymaga oddzielnego zgłoszenia.

4. Pisemnego zgłoszenia do udziału w konkursie dokonuje autor utworu zgodnie ze wzorem zgłoszenia stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.

5. Do zgłoszenia należy dołączyć wydruk komputerowy utworu w trzech egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną (zapisaną w formacie doc).

6. Zgłoszenie należy przesłać na adres: Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza, ul. Bema 26, 81-381 Gdynia, z dopiskiem: GDYŃSKA NAGRODA DRAMATURGICZNA.

7. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 grudnia każdego roku. O przesłaniu zgłoszenia w terminie decyduje data stempla pocztowego.

8. Z udziału w konkursie wyklucza się utwory, których autorami (współautorami) są członkowie Kapituły Nagrody, członkowie Komisji Artystycznej oraz przedstawiciele Teatru.

9. Zgłoszenie do udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu. Regulamin konkursu można pobrać ze strony internetowej Teatru.

 

§4 Przebieg konkursu

1. Laureat Nagrody wyłaniany jest w procedurze konkursowej. Konkurs składa się z trzech etapów:

a) pierwszy etap: Komisja Artystyczna dokonuje wstępnej oceny walorów artystycznych nadesłanych utworów, dopuszczając do kolejnego etapu jedną czwartą spośród nich, ale nie więcej niż 40.

b) drugi etap: Kapituła Nagrody wybiera do pięciu utworów, które przechodzą do finału;

c) trzeci etap (finał): Kapituła Nagrody rozstrzyga konkurs przez wskazanie jednego kandydata do Nagrody.

2. Nagrodę przyznaje Prezydent Miasta Gdyni na wniosek Kapituły Nagrody.

3. O zakwalifikowaniu do finału, finaliści zostaną powiadomieni poprzez korespondencję elektroniczną. Lista utworów zakwalifikowanych do finału zostanie podana do publicznej wiadomości w lutym, poprzez umieszczenie na stronie internetowej Teatru.

4. Teatr przewiduje publiczną prezentację utworów zakwalifikowanych do finału w formie czytania / szkicu scenicznego oraz ich publikację książkową.

5. Rozstrzygnięcie konkursu przewidziane jest w maju. Wręczenie Nagrody odbędzie się podczas Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@Port.

 

§5 Komisja Artystyczna

1. Zadaniem Komisji Artystycznej jest wstępna ocena nadesłanych utworów i wyłonienie spośród nich puli tekstów określonych w §4 pkt 1a - pod obrady Kapituły Nagrody.

2. Członków Komisji Artystycznej powołuje i odwołuje Koordynator konkursu.

 

§6 Kapituła Nagrody

1. Zadaniem Kapituły Nagrody jest:

a) wyłonienie spośród propozycji zgłoszonych przez Komisję Artystyczną do pięciu utworów, które przechodzą do finału;

b) rozstrzygnięcie konkursu poprzez wskazanie jednego kandydata do Nagrody.

2. Członków Kapituły powołuje Prezydent Miasta Gdyni.

3. Członkostwo w Kapitule ma charakter kadencyjny. Kadencja trwa trzy lata.

4. Przewodniczącego Kapituły członkowie Kapituły wybierają spośród siebie na okres jednego roku. Przewodniczący kieruje pracami Kapituły i przewodniczy jej obradom.

5. Kapituła podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał. Do podjęcia uchwały potrzebna jest obecność ponad 50% członków Kapituły. W razie równego podziału głosów decyduje głos przewodniczącego.

6. Członek Kapituły, który nie może wziąć udziału w posiedzeniu, przedstawia na piśmie swoje propozycje, stosownie do celu i przedmiotu posiedzenia, z wyłączeniem pisemnego złożenia głosu.

7. Sprawami organizacyjnymi Kapituły zajmuje się sekretarz Kapituły do którego obowiązków należy m.in.:

a) przygotowywanie materiałów informacyjnych dla członków Kapituły;

b) protokołowanie obrad;

c) stały kontakt z członkami Kapituły, w tym powiadamianie o terminach spotkań i porządku obrad,

d) pełnienie wszelkich czynności wykonawczych wynikających z bieżących prac Kapituły i podejmowanych przez Kapitułę decyzji.

8. Sekretarz Kapituły nie jest członkiem Kapituły Nagrody i nie ma prawa głosu w jej pracach.

 

§7 Koordynacja konkursu

1. Funkcję Koordynatora konkursu pełni Dyrektor Artystyczny Teatru.

2. Do zadań Koordynatora konkursu należy:

a) planowanie budżetu konkursu oraz kontrola nad jego prawidłowym wykorzystaniem;

b) powołanie Komisji Artystycznej;

c) powołanie sekretarza Kapituły;

d) powołanie Biura Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej, odpowiedzialnego za realizację poszczególnych zadań, w tym za przeprowadzenie procedury konkursowej, organizację spotkań finalistów konkursu z publicznością połączonych z prezentacją wyróżnionych dramatów, organizację uroczystości wręczenia Nagrody, jak również za propagowanie jej idei i wszelkie działania promocyjne;

e) podejmowanie decyzji w sprawach zakwalifikowania utworu do Konkursu.

3. Prezydent Miasta Gdyni udziela Dyrektorowi Artystycznemu Teatru uprawnienia do podejmowania, w uzgodnieniu z Wydziałem Kultury, decyzji w sprawach nieobjętych postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

§8 Postanowienia końcowe

1. Teatr jako organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za usługi pocztowe, kurierskie lub usługi poczty elektronicznej, z której korzystać będą osoby uczestniczące w konkursie. Teatr nie ponosi również odpowiedzialności za działania osób trzecich, związanych z organizacją konkursu oraz za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez osoby uczestniczące w konkursie.

2. Osoby uczestniczące w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Teatr ich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia konkursu oraz ogłoszenia jego wyników.

3. Teatr nie zwraca nadesłanych utworów.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.10.2013 r.. Z tym dniem traci moc dotychczas obowiązujący Regulamin konkursu o Gdyńską Nagrodę Dramaturgiczną.