Sesja budżetowa Rady Miejskiej

Opublikowano: 17.12.2012r.

W dniu 21 grudnia o godz.13.00 odbędzie się XXIII sesja Rady Miejskiej w Lęborku. W programie 27 projektów uchwał, w tym projekt budżetu miasta Lęborka na 2013 r.

PROGRAM XXIII Sesji Rady Miejskiej w Lęborku

Porządek obrad:

I. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
II. Przyjęcie protokołu obrad XXII Sesji Rady Miejskiej w Lęborku z dnia
23.11.2012r.

III. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1. Przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii na 2013r.

2. Przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych.

3. Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu.

4. Przekazania środków finansowych dla Policji.

5. Pokrycia kosztów utrzymania i funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji
w Lęborku.

5a. Zmiany Uchwały nr XIV - 153/2011 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 27.12.2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lęborka na lata 2012-2030.

6. Uchwalenia budżetu miasta Lęborka na rok 2013.

a) Przedstawienie przez Burmistrza Miasta projektu uchwały budżetowej wraz
z uzasadnieniem.

b) Przedstawienie przez Burmistrza Miasta opinii Regionalnej Izby
Obrachunkowej na temat projektu uchwały budżetowej.

c) Przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Budżetowej opinii do projektu
uchwały budżetowej.

d) Przedstawienie stanowiska Burmistrza Miasta do opinii Komisji Budżetowej
i autopoprawek dokonanych do projektu budżetu przez Burmistrza
Miasta.
e) Odczytanie poprawek zgłoszonych pisemnie przed rozpoczęciem sesji przez
Radnych, a nie uwzględnionych w projekcie po autopoprawkach dokonanych
przez Burmistrza Miasta.

f) Dyskusja nad wszystkimi nieuwzględnionymi poprawkami, o których mowa
w punkcie 1.e.

g) Głosowanie osobno każdej nieuwzględnionej poprawki po wcześniejszej opinii
Komisji Budżetowej, o której mowa w punkcie 1.e.

h) Głosowanie uchwały budżetowej z autopoprawkami.

7. Zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lęborku".

8. Emisji obligacji komunalnych.

9. Zmiany Uchwały Nr XIV-154/2011 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 27.12.2011r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2012 rok.

10. Wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Lębork do Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013
z Projektem „Utworzenie alternatywnego połączenia DW214 z DK6, centrum miasta oraz terenami inwestycyjnymi poprzez przebudowę ulic Kusocińskiego i Mieszka I wraz ze skrzyżowaniem ul. Mieszka I i DW214 w Lęborku" w ramach Działania 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej oraz wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Lębork do Partnerstwa dla wspólnej realizacji projektu.

11. Zmiany Uchwały Nr VII-60/2011 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 19.05.2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Lębork w latach 2011-2015.

12. Wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 o powierzchni użytkowej 35m2 przy ulicy Mieszka I 14, znajdującego się w budynku przy ulicy Mieszka I 14-14a, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie.

13. Wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1a o powierzchni użytkowej 32,70m2 z pomieszczeniem przynależnym (piwnicą), znajdującego się w budynku przy ulicy Kossaka 39, wraz ze sprzedażą udziału w gruncie.

14. Wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 14 o powierzchni użytkowej 19,65m2, znajdującego się w budynku przy ulicy M. C. Skłodowskiej 22 oficyna, wraz ze sprzedażą udziału w gruncie.

15. Wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 o powierzchni użytkowej 44,79m2, znajdującego się w budynku przy ulicy Targowej 25, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie.

16. Wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 o powierzchni użytkowej 40,85m2, znajdującego się w budynku przy ulicy Syrokomli 41, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie.

17. Wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 14 o powierzchni użytkowej 53,58m2, znajdującego się w budynku przy ulicy Stryjewskiego 9, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie.

18. Wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 o powierzchni użytkowej 33,17m2, znajdującego się w budynku przy ulicy Stryjewskiego 55, wraz ze sprzedażą udziału w gruncie.

19. Wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5, wraz z oddaniem
w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie, w budynku przy ul. Mostnika 13A.

20. Nadania nazw drogom wewnętrznym położonym na terenie Gminy Miasto Lębork.

21. Wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem, stanowiącej część działki nr 417/13, obrębu 3 miasta Lęborka, przy ul. Orlińskiego o powierzchni 19,00m2, na okres dłuższy niż trzy lata.

22. Wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem, stanowiącej część działki nr 56/17, obrębu 9, przy ul. 9 Maja o powierzchni 18,00m2, na okres dłuższy niż trzy lata.

23. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Lębork.

24. Wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

25. Określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

26. Wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

27. Szczegółowego sposobu i zakresu świadczonych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

IV. Sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr XIX-219/2008 Rady Miejskiej
w Lęborku z dnia 31.03.2008r. w sprawie określania zasad nabycia, zbycia
i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.

V. Interpelacje i zapytania radnych.
VI. Wnioski i oświadczenia radnych.
VII. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
VIII. Informacje Przewodniczącego Rady
IX. Zamknięcie obrad.