Świętojańskie wideo

Teatr na nowe czasy: Komuna//Warszawa, Paradise Now? Remix Living Theatre

Wiedżmin w Teatrze Muzycznym w Gdyni: fragment próby medialnej

Śpiewający Aktorzy 2017: Katarzyna Kurdej, Dziwny jest ten świat

Barbara Krafftówna W Gdańsku

Notre Dame de Paris w Teatrze Muzycznym w Gdyni: Czas katedr
Nasz autor

obrazek

Mariusz A. Roman
(ostatnie artykuły autora)

Urodzony w 1969 roku, politolog, specjalizujący się w samorządzie terytorialnym, ukończył również studia podyplomowe na ...

Watchdogi na straży praw człowieka

Opublikowano: 11.12.2012r.

Co roku 10 grudnia w rocznicę uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka (w 1948 r.) obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Prawo do życia, wolności, bezpieczeństwa osobistego i nauki; prawo wolności myśli, sumienia i wyznania; prawo wolności opinii i jej wyrażania to tylko niektóre z zapisanych w Deklaracji praw, których przestrzegania pilnują m.in. organizacje strażnicze.

Sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon w specjalnym wystąpieniu stwierdził, że w ciągu ostatniego stulecia świat poczynił niezaprzeczalny postęp - głównie w kwestii poprawy położenia osób pochodzących z wrażliwych grup społecznych. Ciągle jednak istnieje wiele barier: kobiety pozostają niedoreprezentowane w parlamentach i nie biorą udziału w procesach pokojowych. Mniejszości religijne i etniczne, osoby niepełnosprawne i te o innej orientacji seksualnej czy poglądach politycznych często mają utrudniony dostęp do udziału w kluczowych instytucjach i procesach decyzyjnych - dodał sekretarz generalny ONZ.

Organizacje strażnicze na całym świecie podejmują działania na rzecz ochrony i przestrzegania praw człowieka. Watchdogi nie tylko alarmują o przypadkach ich łamania, ale podejmują też interwencje, edukują i współdziałają na rzecz szerzenia ich idei. Na naszym portalu regularnie publikowane są raporty poświęcone aktywności organizacji strażniczych w krajach takich, jak: Polska, Bułgaria, Słowacja, Czechy oraz Litwa. Ich autorzy zwracają szczególną uwagę na te działania watchdogów, które wspierają podstawowe prawa człowieka. Opisują przypadki ich łamania i sposób, w jaki organizacje strażnicze reagują w takich sytuacjach. Z publikowanych przez nas raportów wynika, że rola watchdogów w tym zakresie jest nadal bardzo potrzebna, nawet w krajach, w których demokrację uważa się za rozwiniętą.

Zapraszamy do zapoznania się z opublikowanymi przez nas do tej pory raportami. Znajdziecie w nich wiele przykładów interwencji i działań edukacyjnych na rzecz praw człowieka.

Raoprty dostępne są na tej stronie.