Świętojańskie wideo

Teatr na nowe czasy: Komuna//Warszawa, Paradise Now? Remix Living Theatre

Wiedżmin w Teatrze Muzycznym w Gdyni: fragment próby medialnej

Śpiewający Aktorzy 2017: Katarzyna Kurdej, Dziwny jest ten świat

Barbara Krafftówna W Gdańsku

Notre Dame de Paris w Teatrze Muzycznym w Gdyni: Czas katedr
Nasz autor

obrazek

Wojciech J. Śmidowicz
(ostatnie artykuły autora)

Ur. w 1951 roku, mgr inż. elektronik (PG), pracuje w dziedzinie teleinformatycznej w Oddziale Morskim IMGW, studia pody...

Lata­jący Uni­w­er­sytet Europe­jskiego Cen­trum Sol­i­darności

Opublikowano: 27.11.2012r.

We wtorek, 27 listopada (godz. 18:00), Cafe Fikcja we Wrzeszczu będzie przys­tankiem dla kole­jnego spotka­nia w ramach Lata­jącego Uni­w­er­sytetu Europe­jskiego Cen­trum Sol­i­darności. Inspiracją roz­mowy będzie książka Alek­san­dra Kac­zorowskiego pt. "Praski ele­men­tarz".

Alek­sander Kac­zorowski (ur. 1969) jest eseistą i tłu­maczem lit­er­atury czeskiej, autorem biografii Bohu­mila Hra­bala "Gra w życie" (2004), tomu rozmów "Europa z płaskostopiem" (2006), powieści "Praskie łowy" (2007) oraz eseju "Bal­lada o kap­ci­ach" (2012).

Pier­wsze wydanie "Prask­iego ele­men­tarza" ukazało się nakła­dem Czarnego w 2001 roku. Autor postanowił wzbo­gacić je i rozsz­erzyć.

• "To nie był mój ele­men­tarz, to był mój uni­w­er­sytet."
Mar­iusz Szczy­gieł

• "To zapis stanów duszy człowieka, który zachorował na Pragę, i przekonu­jące wyjaśnie­nie, że choroba ta nie jest sza­leńst­wem, lecz jak najbardziej zrozu­mi­ałą fas­cy­nacją, której w mniejszym lub więk­szym stop­niu ulega każdy czytel­nik Hra­bala. Nie wszyscy, rzecz jasna, są tak zde­ter­mi­nowani, by od razu jechać do Pragi... W zastępst­wie powinni więc wybrać się w podróż wirtu­alną, w której Kac­zorowski jest doskon­ałym prze­wod­nikiem."
Edwin Bendyk

• ">Praski ele­men­tarz< urzekł mnie od pier­wszych stron (...) Wprost zdu­miewa­jące, jakie bogactwo infor­ma­cji, spostrzeżeń i reflek­sji Alek­sander Kac­zorowski zdołał zawrzeć w kilku krót­kich ese­jach! (...) Ta książka to sama esencja 'czeskości'."
Alek­sander Fiut

• "Ta książka doskonale tłu­maczy, dlaczego w ostat­nim cza­sie język pol­ski stał się jed­nym z najczęś­ciej słyszanych na uli­cach czes­kich miast."
"Lidove noviny"

Spotkanie poprowadzi Dagny Kur­d­wanowska.

Europe­jskie Cen­trum Sol­i­darności zaprasza do szer­szej dyskusji o lit­er­aturze w ramach pro­jektu Lata­jący Uni­w­er­sytet. "Chcemy roz­maw­iać o sprawach ważnych w sposób bezpośredni i zrozu­mi­ały dla wszys­t­kich. Stąd pomysł otwartych spotkań, w przestrzeni­ach znanych zarówno bib­liofilom, jak i wszys­tkim ciekawym świata" - mówi Iwona Katarzyńska-Czaplewska z ECS. "Nazwa pro­jektu oczy­wiś­cie odnosi się do trady­cji Lata­ją­cych Uni­w­er­sytetów, przede wszys­tkim tych z lat 70. dwudzi­estego wieku, gdzie dzi­ałacze opozy­cji demokraty­cznej prowadzili wykłady z zakresu nauk human­isty­cznych, społecznych i politycznych."

 

Za: wrzeszcz.info.pl