Świętojańskie wideo

Teatr na nowe czasy: Komuna//Warszawa, Paradise Now? Remix Living Theatre

Wiedżmin w Teatrze Muzycznym w Gdyni: fragment próby medialnej

Śpiewający Aktorzy 2017: Katarzyna Kurdej, Dziwny jest ten świat

Barbara Krafftówna W Gdańsku

Notre Dame de Paris w Teatrze Muzycznym w Gdyni: Czas katedr
Nasz autor

obrazek

Tadeusz Buraczewski
(ostatnie artykuły autora)

ur. w I-szej połowie ub. wieku w Tykocinie. Zwolennik logiki realizmu satyryczno - publicystycznego jak i zamordyzmu ośw...

W końcu sensowna ochrona przyrody?

Opublikowano: 28.06.2012r.

Rzšd poparł obywatelski projekt nowelizacji ustawy o ochronie przyrody. Wœród proponowanych zmian sš ułatwienia dotyczšce tworzenia nowych parków narodowych lub poszerzania granic istniejšcych.

 

Jak informuje ekologiczne stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, inicjatywę ustawodawczš „Oddajcie parki narodowi” poparło ćwierć miliona Polaków. Celem inicjatywy było zapewnienie ochrony najcenniejszym obszarom przyrodniczym poprzez utworzenie lub rozszerzenie parków narodowych. Dotychczas utworzone parki zajmujš zaledwie 1% kraju, co jest jednš z najmniejszych wartoœci nawet w uprzemysłowionej Europie. Powstawanie lub powiększanie parków narodowych uniemożliwiało prawo weta, przyznane samorzšdom lokalnym. Blokowały one od lat objęcie bezcennych terenów najwyższš w polskim prawie formš ochrony.
 
11 sierpnia 2010 r. w oœwiadczeniu dla mediów Minister Œrodowiska przyznał, że obecne prawo uniemożliwia rzšdowi tworzenie i zmianę granic parków narodowych. Œrodowisko naukowe i organizacje pozarzšdowe od dawna apelowały o rozwišzanie tego problemu. Dlatego powołany został Obywatelski Komitet Inicjatywy Ustawodawczej ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody, który postawił sobie za cel wprowadzenie niezbędnej korekty prawa z wykorzystaniem demokratycznego instrumentu inicjatywy obywatelskiej. Niedługo potem rozpoczęła się zbiórka wymaganych przez prawo 100 000 podpisów pod projektem tej nowelizacji.
 
Obecnie obowišzujšce przepisy blokujš tworzenie czy powiększanie parków narodowych. Jak podkreœlajš autorzy Inicjatywy, ustawa o ochronie przyrody słusznie zapewnia samorzšdom i prywatnym właœcicielom możliwoœć decydowania o należšcych do nich gruntach, jednak prawo do blokujšcego sprzeciwu dla samorzšdów dotyczy także terenów nie będšcych ich własnoœciš. Jedna gmina może zablokować bez racjonalnej przyczyny włšczenie do parku narodowego terenów należšcych do skarbu państwa, czyli do wszystkich Polaków.
 
Ustawa o ochronie przyrody w obecnym kształcie daje bardzo niewielkim, lokalnym grupom interesu przywilej decydowania o powołaniu parku narodowego, a tym samym prawo decydowania w imieniu całego narodu (także wbrew woli większoœci) o zachowaniu dziedzictwa przyrodniczego wyjštkowego w skali kraju, Europy i œwiata.
 
Obywatelski projekt nowelizacji ustawy o ochronie przyrody proponuje zastšpić dotychczas obowišzujšcy wymóg uzgodnienia projektów dotyczšcych parków narodowych – koniecznoœciš uzyskania opinii właœciwych miejscowo organów uchwałodawczych jednostek samorzšdu terytorialnego, Państwowej Rady Ochrony Przyrody oraz organizacji pozarzšdowych.
 
Rzšd ocenił propozycję zawartš w obywatelskim projekcie nowelizacji ustawy jako zasadnš. – „Cieszę się, że przygotowane przez nas stanowisko zyskało zgodę Rady Ministrów. Jestem pewien, że przyczyni się do skutecznych prac nad tym projektem w Sejmie. Pod projektem podpisały się tysišce ludzi, którzy mieli zapał i przekonanie, że warto zorganizować się wokół sprawy, która jest dla nich ważna” – powiedział minister œrodowiska Marcin Korolec.

Ÿródło: Nowy Obywatel