UE dla młodych bezrobotnych

Opublikowano: 26.06.2012r.

W Europie ponad 20 proc. osób przed 25. rokiem życia nie ma pracy. Aby to zmienić, Parlament Europejski proponuje przeznaczyć na walkę z bezrobociem młodych częœć z 82 mld euro, których nie wydano jeszcze w ramach Funduszy Strukturalnych.

 

 
Jak informuje portal Eurodesk.pl, pomysł przesunięcia niewykorzystanych œrodków na inne cele przedstawił szef Komisji Europejskiej, José Manuel Barroso. Parlament Europejski popiera inicjatywę i w specjalnej rezolucji wzywa Komisję, by znaczšcš częœć niewykorzystanych œrodków z Funduszy Strukturalnych przeznaczyć na projekty skierowane do młodych ludzi.
 
Rezolucja zachęca także państwa członkowskie do opracowania Europejskiego Planu Inwestycyjnego, który pobudziłby wzrost gospodarczy i zapewnił trwałe miejsca pracy.
 
Zarekomendowane zostało również wprowadzenie „Europejskiej Gwarancji dla Młodzieży” – na wzór przepisów funkcjonujšcych np. w Austrii. Zgodnie z jej założeniami, państwa członkowskie UE muszš każdej młodej osobie po czterech miesišcach bezrobocia zaproponować pracę, staż, dalsze kształcenie lub zatrudnienie połšczone z praktykš. Parlament Europejski wezwał również Komisję i Radę do wprowadzenia Europejskiej Karty Jakoœci Staży, która ma zapewnić ich wysokš jakoœć i uniemożliwić wykorzystywanie stażystów przez pracodawców. Szczegółowe przepisy zwišzane z gwarancjš i kartš majš zostać zaproponowane przez Komisję Europejskš jeszcze w 2012 r.
 
Bezrobocie, które w Unii Europejskiej wynosi œrednio 10 proc., wœród młodzieży sięga aż 22,1 proc. Jeszcze 5 lat temu wskaŸnik nie przekraczał 15 proc. Co gorsze, w kilku krajach rynek pracy dla młodych ludzi załamał się zupełnie – tam bez zatrudnienia pozostaje nawet co druga osoba przed 25. rokiem życia.

Ÿródło: Nowy Obywatel