Ważny głos przeciwko GMO!

Opublikowano: 26.06.2012r.

Kilkudziesięciu naukowców i lekarzy wystosowało do rządu RP list otwarty, zwracający uwagę na niebezpieczeństwa związane z organizmami modyfikowanymi genetycznie i na stronniczoœć debaty publicznej w tej sprawie. Wœród sygnatariuszy jest m.in. były minister œrodowiska, były Główny Konserwator Przyrody, naukowcy z Polskiej Akademii Nauk i kilku uniwersytetów.

 

 
„…Ze zdziwieniem i zaniepokojeniem przyjęliœmy fakt, że badania realizowane w ostatnich latach w dwóch instytutach resortowych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi mają stanowić pretekst i alibi dla zniesienia zakazu importu pasz genetycznie zmodyfikowanych do Polski. Po zapoznaniu się z raportem końcowym z realizacji tego zadania stwierdzamy, że wœród opublikowanych w recenzowanych czasopismach oryginalnych prac badawczych nie ma ani jednej publikacji, która opisuje wpływ pasz GMO na zdrowotnoœć zwierząt doœwiadczalnych… Wobec powyższego stanowczo sprzeciwiamy się rozpowszechnianiu opinii, że realizacja przedmiotowego projektu dostarczyła dowodów na bezpieczeństwo zdrowotne zwierzšt karmionych paszami GMO… DOMAGAMY SIĘ rzeczywistej i konsekwentnej realizacji Ramowego Stanowiska Polski dotyczącego GMO…” – napisali sygnatariusze listu otwartego do rządu RP.
 
List ten podpisało, w ciągu kilku dni, ponad 40 naukowców i lekarzy. Stanowi on wyraz niezgody naukowców i lekarzy na praktyki sprzeczne z szeroko pojętym interesem społecznym. W szczególnoœci niezgody na wykorzystywanie wyników badań nad paszami GMO do podejmowania decyzji o konsekwencjach znacznie ważniejszych niż poruszane w tematyce tych badań.
 
Te ważniejsze od interesów wąskiej grupy ludzi, jaką stanowią importerzy i producenci pasz z GMO oraz potentaci – hodowcy dużej liczby zwierząt, aspekty i konsekwencje ewentualnej decyzji posłów o ponownym dopuszczeniu genetycznie modyfikowanej soi i innych genetycznie modyfikowanych składników w paszach, to przede wszystkim zapewnienie suwerennoœci żywnoœciowej kraju, a zwłaszcza:
 
•  - koniecznoœć uniezależnienia produkcji zwierzęcej w Polsce od olbrzymiej iloœci importowanych pasz i ochrona suwerennoœci paszowej polskich rolników,
 
• - ochrona przed wzrostem cen pasz importowanych opartych na soi i kukurydzy GMO, co może mieć miejsce w przypadku jakiegokolwiek kryzysu w tej branży, a przy całkowitym uzależnieniu Polski od importu będzie skutkować wzrostem cen produktów zwierzęcych,
 
• - ochrona bogactwa genetycznego rodzimych odmian uprawianych, dostosowanych najlepiej do warunków glebowych i klimatycznych Polski, a stanowišcych wielopokoleniowy dorobek polskich rolników i naukowców,
 
•  - obrona przed ubytkiem ziem pozostajšcych w kulturze rolnej i niekorzystnymi zmianami struktury socjalnej na wsi, m.in. wzrostem bezrobocia,
 
•- obrona przed ostatecznym upadkiem polskich firm nasiennych i instytutów naukowych zwišzanych z tš dziedzinš nauki.
 
Akcję zbierania podpisów pod listem prowadzi Koalicja POLSKA WOLNA OD GMO. Cały list, zawierajšcy argumentację i uzasadnienie naukowe, wraz z lista sygnatariuszy można pobrać tutaj.

źŸródło: Nowy Obywatel