Gdynia sprawdza Eko Dolinę

Opublikowano: 09.03.2012r.

Gmina Miasta Gdyni postanowiła rozpisać przetarg na wykonanie ekspertyzy dotyczącej Eko Doliny
Na stronie e-przetargi.org pojawiło się następujące ogłoszenie:


Gdynia: Wykonanie ekspertyzy dotyczącej funkcjonowania zakładu Eko Dolina Sp. z o.o. w Łężycach, wpływu na stan środowiska oraz jakość życia mieszkańców istniejącej zabudowy wokół zakładu, a także doraźnych i systemowych ograniczeń negatywnego oddziaływania
Numer ogłoszenia: 53911 - 2012; data zamieszczenia: 07.03.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Gdyni , Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, woj. pomorskie.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gdynia.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie ekspertyzy dotyczącej funkcjonowania zakładu Eko Dolina Sp. z o.o. w Łężycach, wpływu na stan środowiska oraz jakość życia mieszkańców istniejącej zabudowy wokół zakładu, a także doraźnych i systemowych ograniczeń negatywnego oddziaływania.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Wykonanie ekspertyzy dotyczącej funkcjonowania zakładu Eko Dolina Sp. z o.o. w Łężycach, wpływu zakładu środowisko, określenia rodzaju uciążliwości powodowanych przez zakład dla mieszkańców okolicznej zabudowy oraz Rumi i Gdyni, a także doraźnych i systemowych rozwiązań ograniczenia negatywnego oddziaływania na pracowników i mieszkańców. 2. Szczegółowy zakres ekspertyzy winien obejmować: 2.1. określenie, czy aktualna eksploatacja zakładu jest prawidłowa i zgodna z założeniami technicznymi, biorąc pod uwagę: 2.1.1. typy i rodzaje stosowanych technologii wybranych na etapie projektowania, 2.1.2. zastosowane rozwiązywania szczegółowych zagadnień technologicznych na etapie projektowania, 2.1.3. realizację inwestycji zgodnie z założeniami technologicznymi zakładu i projektem budowlanym; należy wskazać ewentualne odstępstwa od założeń i projektu, ich zakres i ewentualne negatywne skutki dla: 2.1.3.1. funkcjonowania zakładu, 2.1.3.2. stanu środowiska, 2.1.3.3. zdrowia okolicznych mieszkańców biorąc pod uwagę uciążliwość wszelkich emisji, odorów i odcieków; 2.2. wskazanie przyczyn i źródeł występowania negatywnego oddziaływania odorowego zakładu, 2.3. wskazanie działań naprawczych: 2.3.1. doraźnych, 2.3.2. systemowych wraz z ich harmonogramem, niezbędnych do wyeliminowania emisji odorów przy jednoczesnym nie pogarszaniu trybu funkcjonowania zakładu i nie zmniejszaniu pojemności składowiska odpadów, 2.4. wskazanie innych uwag i propozycji służących optymalizacji funkcjonowania zakładu w zakresie gospodarczego wykorzystania odpadów i ew. możliwości wydłużenia czasu jego eksploatacji poprzez powiększenie pojemności składowiska lub minimalizację objętości dorocznego depozytu. 3. Przygotowując ekspertyzę należy uwzględnić w szczególności: 3.1. odcieki z kwater B1 i B2 wraz z drogą ich transportu do podczyszczalni działającej metodą odwróconej osmozy; 3.2. retencjonowanie ścieków bytowych ze wsi Łężyce i mieszanie ich z odciekami; 3.3. inne odcieki (z kompostowni, z placu składowego pre-RDF oraz z placu przy sortowni); 3.4. funkcjonowanie kolektora tłoczno - grawitacyjnego prowadzącego odcieki zmieszane ze ściekami bytowymi z Łężyc; 3.5. funkcjonowanie kompostowni halowej; 3.6. funkcjonowanie sortowni; 3.7. odgazowanie kwater B1 i B2; 3.8. funkcjonowanie elektrowni biogazowej, 3.9. monitoring powietrza i składu chemicznego odprowadzonych z terenu zakładu ścieków oraz procedury postępowania w przypadku wykrycia przez monitoring niebezpiecznych bądź potencjalnie uciążliwych zjawisk. 4. Dokumenty i materiały posiadane przez ZAMAWIAJĄCEGO udostępnione do realizacji zamówienia: 4.1. Załącznik nr 1A Wykaz opracowań dotyczących funkcjonowania zakładu Eko Dolina Sp. z o.o. znajduje się na stronie internetowej http://www.gdynia.pl/bip/uslugi/ 4.2. Załącznik nr 1B. Wykaz dokumentacji technicznej dotyczącej budowy zakładu Eko Dolina Sp. z o.o. znajduje się na stronie internetowej http://www.gdynia.pl/bip/uslugi/ oraz innej dokumentacji niż wymieniona w załącznikach 1A i 1B, która znajduje się w zakładzie Eko Dolina Sp. z o.o. w Łężycach, Al. Parku Krajobrazowego 99. Materiały znajdujące się w załącznikach 1A i 1B zamawiający udostępni do wglądu w siedzibie zakładu Eko Dolina Sp. z o.o. Wykonawcy z którym zostanie podpisana umowa na realizację zamówienia.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.31.34.40-1, 71.31.30.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli wykonawca usługi wykaże, że: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej jedną ekspertyzę dotyczącą technologii unieszkodliwiania lub odzysku odpadów w zakładzie mechaniczno-biologicznego przetwarzania, który rocznie przyjmuje ponad 100.000 ton odpadów innych niż niebezpieczne. 2. Zamawiający dokona oceny sposobu spełnienia warunku na podstawie Wykazu sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Wniosku o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym oraz dokumentu potwierdzającego, że usługi z wykazu zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w szczególności, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 4. Oświadczenia i dokumenty będą oceniane pod względem formalno-prawnym, pod względem ich aktualności i treści, a także, czy informacje w nich zawarte potwierdzają spełnienie wymagań zamawiającego. Sposób oceny spełniania warunków wymaganych od wykonawców będzie dokonywany na podstawie przedłożonych w ofercie dokumentów oraz będzie zgodny z formułą SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1. dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli wykonawca wykaże się osobami, które posiadają następujące doświadczenie i wykształcenie: 1.1. jedna osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie chemia, specjalności: technologia chemiczna lub inżynieria chemiczna, 1.2. jedna osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo, specjalności: inżynieria sanitarna, technolog zagospodarowywania ścieków 1.3. jedna osoba z wykształceniem wyższym, posiadająca co najmniej 5 letnie doświadczenie, w jednym z poniższych (zagadnień) procesów: 1.3.1. tlenowego i beztlenowego zagospodarowania odpadów komunalnych oraz ścieków i odcieków, 1.3.2. odgazowania składowisk odpadów, 1.3.3. dezodoryzacji. 1.4. jedna osoba pełniąca funkcję koordynatora realizacji ekspertyzy, która wykaże się: 1.4.1. tytułem profesora nauk technicznych w dyscyplinie chemia, fizyka lub budownictwo, 1.4.2. co najmniej 3 publikacjami w okresie 3 lat w zakresie dezodoryzacji lub odgazowania składowisk odpadów w zakładach mechaniczno-biologicznego przetwarzania, 2. Zamawiający wymaga dysponowania odrębna osobą dla każdego warunku określonego w pkt III.3.4)1., 3. Zamawiający dokona oceny sposobu spełnienia warunków na podstawie Wykazu sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Wniosku o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym. 4. Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 5. Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował osobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w szczególności, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 6. Oświadczenia i dokumenty będą oceniane pod względem formalno-prawnym, pod względem ich aktualności i treści, a także, czy informacje w nich zawarte potwierdzają spełnienie wymagań zamawiającego. Sposób oceny spełniania warunków wymaganych od wykonawców będzie dokonywany na podstawie przedłożonych w ofercie dokumentów oraz będzie zgodny z formułą SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wykonawca biorący udział w postępowaniu winien złożyć wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 2. W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia musi być załączone pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 3. Pełnomocnictwo do podpisania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, względnie do podpisywania innych dokumentów składanych wraz z wnioskiem, o ile prawo to nie wynika z innych pełnomocnictw lub dokumentów (np. aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, lub innego rejestru) złożonych wraz z wnioskiem. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo powinno być w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony.

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 5.

Znaczenie warunków wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

1. Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: Zamawiający dokona oceny punktowej otrzymanych wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na podstawie niżej podanych kryteriów i zaprosi do złożenia oferty Wykonawców, których wnioski otrzymały najwyższą ilość punktów. 1.1. Zamawiający za każde następne [poza obligatoryjnym wymogiem postawionym w pkt. III.3.2)1.] wykazane sporządzenie ekspertyzy dotyczącej budowy lub eksploatacji w zakresie instalacji i urządzeń do unieszkodliwiania lub odzysku odpadów zlokalizowanych w zakładzie mechaniczno -biologicznego przetwarzania, który rocznie przyjmuje co najmniej 100.000 ton odpadów innych niż niebezpieczne, przyzna 12 punktów : Punktowane będzie nie więcej niż 5 sporządzonych ekspertyz. Maksymalna ilość punktów jaką przyzna Zamawiający w tym warunku to - 60 pkt. Uwaga: Wykonawca musi wykazać, że wykonał (zakończył) ww. zadania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z potwierdzeniem należytego wykonania usługi. 1.2. Za dysponowanie do wykonania zamówienia każdą następną osobą [poza obligatoryjnym wymogiem postawionym w pkt. od III.3.4)1.1. do III.3.4)1.3] posiadającą stopień naukowy o którym mowa w pkt III.3.4)1.1., III.3.4)1.2 lub doświadczenie o którym mowa w pkt. III.3.4)1.3 zamawiający przyzna po 3 punkty. Punktowane będą nie więcej niż 3 osoby z odpowiednim stopniem naukowym w określonej dyscyplinie tj. chemia lub budownictwo lub wymaganym doświadczeniem. Maksymalna ilość punktów jaką przyzna Zamawiający - 27 pkt. 1.3. Za wykazanie się przez osobę wskazaną w pkt III.3.4)1.4 dodatkową publikacją [poza obligatoryjnym wymogiem postawionym w pkt. III.3.4)1.4.2] zamawiający przyzna 2 pkt jednak nie więcej niż 12 pkt. 2. Do składania ofert zostanie zaproszonych 5 wykonawców, którzy otrzymali największą ilość punktów. Jeśli w tak podany sposób wyliczenia punktów kilku wykonawców zdobędzie tyle samo punktów i nie będzie możliwe wybranie 5 wykonawców, Zamawiający zwiększy liczbę wykonawców zapraszanych do składania ofert.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 60
 • 2 - Wartość techniczna - 40

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie na warunkach określonych poniżej: 1.1. Zamawiający z ważnych przyczyn nie dających się przewidzieć w chwili zawarcia umowy, wstrzyma wykonanie prac; 1.2. wszelkich zmian umowy, o ile konieczność ich wprowadzenia będzie wynikała ze zmian w obowiązujących przepisach prawa, z wyłączeniem podatku VAT; Zamawiający wyklucza możliwość zmiany umowy z powodu urzędowej zmiany stawki podatku VAT; 1.3. zaistniały przyczyny niezależne od działania stron, których przy zachowaniu wszelkich należytych środków nie można uniknąć ani im zapobiec skutkujące koniecznością przesunięcia terminu wykonania ekspertyzy, 1.4. zmian osób wykonujących zamówienie, pod warunkiem wcześniejszego powiadomienia drugiej strony, w następujących przypadkach: śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy, ­jeżeli zmiana stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy (np. rezygnacji), 2. Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: wniosek o dopuszczenie udziału w postępowaniu http://www.gdynia.pl/bip/uslugi/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Gdyni, ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia, pok. 521..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.03.2012 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta Gdyni, ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia, Kancelaria ogólna na parterze.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Dokumenty nie będące oryginałami powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby właściwe do reprezentowania Wykonawcy. 2. Wniosek winien być złożony w opieczętowanej pieczątka firmową kopercie oznaczonej następująco: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Środowiska kancelaria ogólna znajdująca się na parterze Urzędu Miasta w Gdyni ul. 10-Lutego 24. Przetarg ograniczony na Wykonanie ekspertyzy dotyczącej funkcjonowania zakładu Eko Dolina Sp. z o.o. w Łężycach, wpływu na stan środowiska oraz jakość życia mieszkańców istniejącej zabudowy wokół zakładu, a także doraźnych i systemowych ograniczeń negatywnego oddziaływania. Nie otwierać przed 28.03.2012 r. godz. 12:00. 3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów na zasobach których polega Wykonawca, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów powinny być poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub przez te podmioty. 4. Zamawiający może żądać przedstawienia w wyznaczonym przez siebie terminie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 6. W prowadzonym postępowaniu oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy będą przekazywać pisemnie, faksem 58 6688470. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 7. Osoby uprawnione do kontaktu w zamawiającym: Bartosz Frankowski, Naczelnik Wydziału Środowiska tel. 58 6688480 w zakresie merytorycznym, Jerzy Cieśliński, Naczelnik Wydziału Nadzoru Właścicielskiego tel. 58 6682130 w zakresie formalnym. 8. Wskazane jest, aby Wykonawca usługi dokonał wizji lokalnej miejsca wykonania ekspertyzy, w celu uzyskania informacji, które mogą być konieczne do przygotowania wniosku. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca usługi. W celu wykonania wizji lokalnej wykonawca zwróci się do przedstawiciela Eko Doliny Sp. z o.o. do: Pana Tomasza Hartuna dyrektora ds. zagospodarowania odpadów tel. 58 6725000 wew. 45, Pana Andrzeja Olika dyrektora ds. technologii tel. 58 6725000 wew. 17. 9. Wykonawca w celu oceny wartości technicznej [pkt IV.2.1)2] zobowiązany będzie przedłożyć dokument w którym przedstawi swoje propozycje dotyczące metodologii rozwiązania problemów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. Powyższy dokument wykonawca złoży wraz z ofertą, a nie na etapie składania wniosków.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie