Czy prawo jest respektowane ?

Opublikowano: 13.02.2012r.

Kolejny rozdział ważnej sprawy.

 

Kolejny fakt z Eko Doliny. Przytaczamy bez komentarza nadesłany materiał z Ekoparku i odpowiedź prezesa Eko Doliny. Nie komentujemy i nie przesądzamy, ale wyrażamy pewną satysfakcję z poprawy komunikacji i przejrzystości oraz zapraszamy do dyskusji wszystkie strony.

Postanowieniem z dnia 3 stycznia 2012r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w sprawie sygn. akt IV SA/Wa 1636/11 wstrzymał wykonanie decyzji Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 22 lutego 2011r. nr DROŚ.S.7650-22/10/11 w całości. Decyzja powyższa udzielała pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do składowania odpadów przez „Eko Dolinę” spółkę z o.o. w Łężycach k/ Gdyni ( kwatera B2).

Postanowieniem z dnia 27 października 2011r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku sprawie sygn. akt II SA/Gd 622/11 uchylił decyzję nr 3562/08 z 12 stycznia 2009r w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację kwatery B2 i określił, że nie może być ona wykonana. Decyzja posłużyła Eko Dolinie do uzyskania pozwolenia na budowę, pozwolenia zintegrowanego, pozwolenia na użytkowanie i innych, które winny być unieważnione. Postanowienia Sądów są obowiązujące i niezaskarżalne.

Z posiadanych informacji wynika, że spółka Eko Dolina zna opisane wyżej postanowienie Sądu oraz nie zamierza się do niego zastosować. Przedstawiciele zarządu spółki publicznie ogłaszają, że niezależnie od postanowień sądów kwaterę B2 użytkują i użytkować będą. Daleko idący niepokój budzi okoliczność, iż ta nielegalna działalność odbywa się za przyzwoleniem organów powołanych do ochrony środowiska, a także udziałowców spółki.

Prosimy zatem, by korzystając ze swych uprawnień i realizując swe obowiązki zechcieli Państwo spowodować zakończenie nielegalnego użytkowania instalacji tj. kwatery B2. Uprzejmie prosimy o informację o podjętych działaniach i ich rezultatach.

Z należnym szacunkiem
za Zarząd Stowarzyszenia

Jerzy Smyczyński

***

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uchylił decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dn. 12.01.2009r i przekazał SKO sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Jedyną i wyłączną przyczyną uchylenia przez Sąd tej decyzji (patrz uzasadnienie wyroku) jest brak w osnowie decyzji stwierdzenia iż: „ w pozostałym zakresie utrzymuje decyzję w mocy". W chwili obecnej trwa przed SKO postępowanie dot. usunięcia tego oczywistego uchybienia formalnego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał postanowienie wstrzymujące wykonanie decyzji Ministra Środowiska w przedmiocie udzielenia pozwolenia zintegrowanego. Zaznaczyć należy, iż wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji obowiązuje do czasu merytorycznej oceny skargi.

Minister Środowiska i Spółka Eko Dolina złożyli zażalenie od w/w postanowienia do Naczelnego Sądu Administracyjnego, ale Spółka również złożyła wniosek z obszernym uzasadnieniem do WSA w Warszawie wierząc, iż będzie to podstawą do wstrzymania wykonania tego postanowienia.

Z poważaniem

Cezary Jakubowski, prezes Eko Doliny

 

Poniżej wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku