Świętojańskie wideo

Teatr na nowe czasy: Komuna//Warszawa, Paradise Now? Remix Living Theatre

Wiedżmin w Teatrze Muzycznym w Gdyni: fragment próby medialnej

Śpiewający Aktorzy 2017: Katarzyna Kurdej, Dziwny jest ten świat

Barbara Krafftówna W Gdańsku

Notre Dame de Paris w Teatrze Muzycznym w Gdyni: Czas katedr
Nasz autor

obrazek

Mariusz Bzdęga
(ostatnie artykuły autora)

Radny Miasta Gdyni (2006-2010) z okręgu 3. (Działki Leśne, Grabówek, Leszczynki, Witomino - Radiostacja, Witomino - Leśn...

Zakaz ignorowania petycji obywatelskich

Opublikowano: 18.04.2011r.

Senat chce, by urzędy miały obowiązek odpowiadania na obywatelskie petycje – dowiadujemy się z „Rzeczpospolitej”.

 

 

 

Obecnie kwestię petycji reguluje art. 63 Konstytucji, zgodnie z którym każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych, w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg „określa ustawa”, tej jednak jak dotąd nie ma.

W myśl senackiego projektu, petycje w sprawach dotyczących życia zbiorowego będzie mógł składać każdy, a więc oprócz osób fizycznych także m.in. związki zawodowe, związki pracodawców, stowarzyszenia, samorządy społeczne i zawodowe oraz fundacje (jedynym wyjątkiem miałyby być podmioty prowadzące działalność lobbingową). Projekt dopuszcza składanie petycji drogą elektroniczną. Każda petycja powinna zawierać: imię i nazwisko lub nazwę składającego, miejsce jego zamieszkania lub siedzibę, adres do korespondencji oraz oczywiście szczegółowy opis, czego dotyczy.

Projektowane przepisy nakładają na urzędy obowiązek rozpatrzenia petycji w ciągu trzech miesięcy od dnia jej złożenia, a w przypadku nierozpoznania zgłaszanej sprawy przysługiwać będzie przeciwko instytucji skarga na bezczynność. Ponadto procedura rozpatrywania petycji będzie opisywana przez urzędy na ich stronach internetowych lub w Biuletynie Informacji Publicznej.

Projekt przewiduje możliwość składania petycji zbiorowych, będzie bowiem można dołączyć do sygnatariuszy już złożonej petycji znajdującej się w Internecie.

Za: obywatel.org