Świętojańskie wideo

Teatr na nowe czasy: Komuna//Warszawa, Paradise Now? Remix Living Theatre

Wiedżmin w Teatrze Muzycznym w Gdyni: fragment próby medialnej

Śpiewający Aktorzy 2017: Katarzyna Kurdej, Dziwny jest ten świat

Barbara Krafftówna W Gdańsku

Notre Dame de Paris w Teatrze Muzycznym w Gdyni: Czas katedr
Nasz autor

obrazek

Waldemar Chuk
(ostatnie artykuły autora)

Kilkadziesiąt lat zmaga się z absurdem. Ukończył szkoły, badał odległe wyspy. Dostarczyciel fotografii na najwyższe p...

2011: światło na wolontariat

Opublikowano: 04.01.2011r.

Rok 2011 jest rokiem wolontariatu w UE.

 

8 kwietnia 2010 Komisja Europejska ustanowiła 2011 rok Europejskim Rokiem Wolontariatu.

A czy w mijającym roku skorzystaliśmy z szansy na włączenie się w działania Komisji poświęcone walce z ubóstwem i wykluczeniem społecznym?

Podsumowanie 2010 roku - Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym .

Podstawowym zadaniem Roku 2010 było zwrócenie uwagi na problemy i obawy ludzi, którzy zmagają się z problemem ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz zainspirowanie wszystkich obywateli Europy oraz partnerów społecznych, aby zaangażowali się w walkę z tym problemem.

Zadaniem Europejskiego Roku była również walka ze stereotypami i zbiorową percepcją ubóstwa. Rok 2010 nawoływał do zdecydowanej walki z przyczynami ubóstwa.

Konkurs dla młodzieży "Nie wykluczam!", akcja letnia "EuroQuiz 2010", udział w obchodach Dnia Europy i Paradzie Schumana, udział w Wielkiej Gali Integracji, wsparcie specjalnego wydania dwumiesięcznika "WSPAK" - to przykłady działań podjętych przez Komisję Europejską w Polsce, z okazji Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym.

Komisja zachęcała, żeby jako organizacja:
- wspierać założenia Europejskiego Roku 2010 na swojej stronie internetowej, umieszczając na niej banery, linki i publikując artykuły;
- przyłączyć się do akcji organizowanych w ramach Roku poprzez unijne organizacje społeczne;
- podpisać deklarację internetową Roku 2010, dotyczącą walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym;
- zorganizować akcje promujące założenia i cele Roku.

Dla projektów zgodnych z celami i założeniami Roku istniała możliwość ubiegania się o zgodę na wykorzystanie logo Roku oraz niektórych materiałów komunikacyjnych. Co więcej, wzmianka o aktywnie działającej organizacji mogła pojawić się na oficjalnej stronie Europejskiego Roku 2010.

Również jako osoba indywidualna można było:
- podpisać deklarację dot. walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym;
- przyłączyć się do akcji organizowanych przez unijne organizacje społeczne;
- przyłączyć się do organizacji, która brała udział w działaniach podejmowanych w ramach Roku 2010;
- wziąć udział w akcjach i imprezach organizowanych w ramach obchodów.

A jakie działania zaplanować na 2011 rok?

Rok 2011 Komisja Europejska ustanowiła Europejskim Rokiem Wolontariatu.

Organizacją Europejskiego Roku Wolontariatu w Polsce zajmuje się Departament Pożytku Publicznego przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z licznymi organizacjami pozarządowymi i odpowiedzialnymi resortami. Razem, po licznych konsultacjach i badaniach, stworzyli oni katalog celów kampanii dla Europejskiego Roku Wolontariatu Propagującego Aktywność Obywatelską.

Organizatorzy Europejskiego Roku Wolontariatu w Polsce chcą przekonać społeczeństwo, organizacje i pracodawców, że wolontariat może być sposobem zdobywania cennych umiejętności i kompetencji, ważnych zarówno z punktu widzenia społecznego, a także zawodowego. Działania w ramach Europejskiego Roku Wolontariatu mają obejmować również wzmocnienie pozycji organizatorów wolontariatu w celu poprawy jego jakości.

Ważnym elementem Europejskiego Roku Wolontariatu będzie również budowa internetowej platformy wymiany informacji o wolontariacie, zarówno między wolontariuszami, jak i organizacjami. Ma ona również umożliwić wymianę ofert między nimi i informować o dostępnych zasobach i możliwościach. Ostatnim, aczkolwiek nie mniej istotnym celem Europejskiego Roku Wolontariatu w Polsce będzie wzmocnienie podejścia systemowego do wolontariatu: przegląd regulacji prawnych, ułatwienie realizacji wolontariatu długoterminowego, umiejscowienie go w oświacie, czy biznesie (wolontariat pracowniczy) oraz opracowanie wieloletniej strategii jego rozwoju.

Krajowym Organem Koordynującym organizacją Europejskiego Roku Wolontariatu 2011 w Polsce jest Departament Pożytku Publicznego przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (www.pozytek.gov.pl/Wolontariat,w,Polsce,388.html).

W ramach Europejskiego Roku Wolontariatu 2011 jest przewidziane wiele inicjatyw nie tylko na poziomie międzynarodowym, ale także krajowym i lokalnym. Mają one wspierać organizatorów wolontariatu, zachęcać zarówno ludzi młodych, jak i osoby starsze do podjęcia się pomocy innym . Odbędzie się między innymi kampania komunikacyjna w regionach, a w Warszawie pojawi się pawilon Komisji Europejskiej, w którym wolontariaty z całej Polski będą się mogły zaprezentować. Nie zabraknie również konferencji, spotkań czy warsztatów.

Krajowe priorytety Roku

Krajowe obszary priorytetowe są odpowiedzią na - zdiagnozowane wcześniej - kluczowe bariery w rozwoju wolontariatu. Mówią nam przede wszystkim o kierunkach działań, które należy podjąć, aby owe bariery skutecznie przezwyciężyć. Chcąc poznać polskie obszary priorytetowe wypracowane na nad chodzący rok, warto sięgnąć do Krajowego Planu Działania dla Europejskiego Roku Wolontariatu 2011 w Polsce. Wspólnie z organizacjami pozarządowymi oraz resortami aktywnymi w obszarze wolontariatu wypracowano następujące obszary priorytetowe:
- Promocja wartości wolontariatu i korzyści z niego płynących - kreowanie mody na wolontariat. Promowany będzie wolontariat w całej różnorodności jego form, jako aktywność dobra dla każdej grupy wiekowej i zawodowej. Szczególny nacisk zostanie położony na promowanie wolontariatu opartego na wiedzy i umiejętnościach wolontariuszy - powinno się utrwalać świadomość, że wartość pracy wolontariusza nie sprowadza się do braku odpłatności za nią, ale wiąże się także z wartościami które wnosi wolontariusz dzięki swojej pracy.
- Wzmocnienie organizatorów wolontariatu, przede wszystkim w zakresie zarządzania i motywowania wolontariuszy. Angażowanie wolontariuszy powinno wiązać się z planowaniem i myśleniem strategicznym, aby doświadczenie wolontariackie było wartościowe zarówno dla wolontariusza, jak i korzystającej z jego wsparcia organizacji. Wolontariusze potrzebują jasnego określenia ich roli w organizacji, jak również informacji zwrotnej dotyczącej ich zaangażowania. Organizatorzy wolontariatu powinni mieć świadomość, że relacja, którą wolontariusz nawiązuje z organizacją powinna opierać się na zasadzie wzajemności i funkcjonować na podobnych zasadach jak w przypadku pracy etatowej.
- Wzmocnienie systemowego podejścia do wolontariatu. Ambicją Polski jest wykorzystanie szansy, jaką niesie ze sobą Europejski Rok Wolontariatu 2011 oraz zbiegające się z nim w czasie Przewodnictwo Polski w Radzie UE, do podjęcia prac nad wzmocnieniem strategicznego podejścia do wolontariatu w naszym kraju.

Przed rozpoczęciem działań na rzecz wzmocnienia wolontariatu w pracy na przyszły rok, zachęcamy na zapoznania się ze informacjami na temat tego zagadnienia. Szczegółowe informacje na temat współpracy, obowiązków korzystającego wobec wolontariusza, obowiązków wolontariusza, ubezpieczenia, wzory porozumień, innych dokumentów, praw i obowiązków, dostępne są na stronie: www.pozytek.gov.pl/Wolontariat,w,Polsce,388.html