Świętojańskie wideo

Teatr na nowe czasy: Komuna//Warszawa, Paradise Now? Remix Living Theatre

Wiedżmin w Teatrze Muzycznym w Gdyni: fragment próby medialnej

Śpiewający Aktorzy 2017: Katarzyna Kurdej, Dziwny jest ten świat

Barbara Krafftówna W Gdańsku

Notre Dame de Paris w Teatrze Muzycznym w Gdyni: Czas katedr
Bartosz Bartoszewicz

Opublikowano: 22.02.2008r.

Okręg nr 5. Dzielnice: Mały Kack, Wielki Kack, Karwiny, Dąbrowa

Ugrupowanie: KWW Wojciecha Szczurka Samorządność

Kariera samorządowa

Od wielu lat zaangażowany w działalność organizacji pozarządowych, gdzie realizował projekty charytatywne, młodzieżowe i inne dla lokalnej społeczności. W 2006 roku z chwilą wyboru na Radnego Miasta Gdyni zrezygnował z członkowstwa w organizacjach III Sektora. W czerwcu 2007 roku został mianowany przez Prezydenta Miasta Gdyni Wojciecha Szczurka Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych. W Radzie Miasta zasiada po raz pierwszy. Podczas wyborów w 2006 roku otrzymał 506 głosów.

W Radzie Miasta zasiada po raz pierwszy

Wybory 2006 - liczba głosów: 506

Funkcja w Radzie Miasta
Wiceprzewodniczący Komisji Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa
członek Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny

Funkcje w Urzędzie Miasta Gdyni:
Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych
Członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Chłonek Społecznej Rady Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień

Sylwetka

Wiek: 28 lat

Wykształcenie:
Absolwent gdyńskiego VI Liceum Ogólnokształcącego oraz Uniwersytetu Gdańskiego – Wydziału Nauk Społecznych – kierunku Politologia, specjalizacji samorządowo-ustrojowej.

Dodatkowe kursy i szkolenia:

Przebieg Pracy zawodowej:

Zainteresowania:

Cele:

Oświadczenia majątkowe za:

Dyżury

W sprawie dyżurów Bartosz Bartoszewicz prosi o kontakt pod numerem 0785-197-496 celem umówienia spotkania.

Strona www: www.bartoszewicz.pl

Adres e-mail: bartoszewicz@poczta.gdynia.pl

Telefon: 0785-197-496

Program wyborczy

Realizacja programu wyborczego KWW Wojciecha Szczurka Samorządność:

www.kochamgdynie.pl

W tym haśle zawieramy nasze ciągłe dążenie do podnoszenia poziomu życia w Gdyni, oznacza ono myśl o mieście coraz bardziej wygodnym i bezpiecznym, mieście którego mieszkańcy będą spokojni o swoje dzieci, o poziom ich wykształcenia, o ich przyszłość, mieście w którym jego mieszkańcy mają coraz większy wpływ na kształtowanie warunków życia w swoich dzielnicach, mieście europejskich standardów cywilizacyjnych. Gdynia będąc liderem współpracy europejskiej i laureatem prestiżowej Nagrody Europy, wykorzysta skutecznie dostępne środki europejskie dla dalszego podnoszenie standardu cywilizacyjnego miasta i dalszego rozwoju przedsiębiorczości. Wykorzystując dotychczasowe osiągnięcia gdyńskiego samorządu zapewnimy naszym dzieciom oraz młodzieży coraz wyższy poziom edukacji wraz z szeroką ofertą spędzania czasu wolnego, umożliwiającą rozwój własnych zainteresowań, wszechstronny rozwój intelektualny, duchowy oraz fizyczny. Wykorzystamy wszelkie dostępne środki dla utrzymania wysokiego poziomu rozwoju przedsiębiorczości, wykorzystując takie gdyńskie instytucje jak Pomorskie Miasteczko Zawodów, Pomorski Park Naukowo Technologiczny, Urząd Pracy. Będziemy kontynuowali te nasze działania przyciągające do Gdyni inwestorów, które już zyskały uznanie dla naszego Miasta, a także przyznanie mu wielu zaszczytnych tytułów, jak „Gmina Przyjazna Inwestorom”, „Gmina Fair Play”, czy wysokich pozycji w rankingach samorządowych. Skuteczna promocja miasta wraz z polityką lokalizacji inwestycji przyciąga do Gdyni kolejne firmy.

Przygotowując program dla samorządu na kadencję 2006 – 2010, SAMORZĄDNOŚĆ, ugrupowanie, które ma mocne zakorzenienie w pracy samorządowej, a także w przemianach, które dokonały się w Gdyni po 1990 roku, jako punkt wyjścia do tych prac konsekwentnie musi zakładać kontynuację dotychczasowych działań oraz osiągnięć czterech poprzednich kadencji rady miasta. W pracach tych trudno jednak byłoby nie brać pod uwagę, że potrzeby i aspiracje Gdynian, zarówno młodych jak i starszych, ciągle rosną, a także, że niektóre zadania bardzo obciążające dotychczas budżet miasta zostały zrealizowane, bądź są na ukończeniu (program drogowy, budowa muzeum, hala widowiskowo-sportowa, ZUO, marina), co umożliwi przesunięcie środków do realizacji zadań na inne pola. Równocześnie samorząd kadencji 2006 – 2010 otrzyma do dyspozycji nowe narzędzie w postaci środków unijnych na okres budżetowania 2007 – 2013, przekraczające znacznie wysokość środków dostępnych dotychczas. Prace nad programami umożliwiającymi wykorzystaniem tych środków już trwają, co stanowi gwarancję skutecznej ich absorpcji. Gdyński samorząd jest krajowym liderem zdolności wykorzystania środków unijnych, i to ogromne doświadczenie wykorzystamy w nowej kadencji 2006-2010 dla dalszej poprawy warunków życia gdynian i modernizacji miasta.

Przygotowując nasz program na lata 2006 – 2010 kierujemy się zasadami myślenia i etosu wspólnotowego, zasadą równoważenia rozwoju społecznego i rozwoju gospodarczego, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Założeniem naszego programu jest uwzględnianie potrzeb wszystkich grup mieszkańców Gdyni bez względu na wiek, zamożność, czy sytuację życiową.

Może najistotniejszym czynnikiem wszelkich programów wyborczych jest ich wiarygodność. Obiecywanie przez polityków przysłowiowych „gruszek na wierzbie” stało się tak nagminne, że nawet czujne z zasady media, nie nadążają z rozliczaniem poszczególnych ugrupowań z wyborczych obietnic, jeżeli nie z programów. Porozumienie SAMORZĄDNOŚĆ, przyjęło w tym zakresie wysokie standardy, rozliczając przed mieszkańcami Gdyni postępy z realizacji programów w kolejnych kadencjach pod koniec każdego roku kalendarzowego. Mówimy szczegółowo o tym, co zostało zrobione, a także wyjaśniamy bez niedomówień wszystkie opóźnienia, a także problemy, jakie powstały w związku z realizacją zadań. Wynikiem takiego podejścia jest wywiązanie się dialogu między mieszkańcami a samorządem (radą miasta, prezydentem), w którym ważnym partnerem są trójmiejskie media. Ta otwartość procentuje, gdynianie wiedzą, że nie szafujemy obietnicami bez pokrycia, a do wypowiadanych publicznie słów przywiązujemy wagę.

Inwestycje

W poprzednich latach realizowaliśmy wielkie programy inwestycyjne, spośród nich sam Program Drogowy, który kosztował budżet miasta znacznie ponad 200 milionów złotych, przyniósł modernizację większości głównych ulic miasta, a także całkiem nowe drogi i skrzyżowania, jak Droga Gdyńska, będąca już na ukończeniu, czteropasmowa ulica Janka Wiśniewskiego, Węzeł Franciszki Cegielskiej i inne. Przygotowanie do realizacji Trasy Kwiatkowskiego, to dalsze 17 milionów, dzięki temu, a także środkom unijnym, to newralgiczne dla Gdyni rozwiązanie drogowe będzie oddane do użytku w 2008 roku. Realizacja tych zadań, przy skromnych w tamtych latach budżetach wymagała koncentracji na tych kluczowych dla rozwoju miasta zadaniach. Bliska już ukończenia realizacja zadań Programu Drogowego oznacza konieczność opracowania jego kontynuacji w postaci Małego Programu Drogowego, programu, który wprowadza w praktyce wspomnianą wyżej zasadę równoważenia rozwoju, a którego celem będzie podwyższenie standardu, budowa, modernizacja dróg lokalnych, dzielnicowych i osiedlowych. Dopiero takie uzupełnienie Programu Drogowego pozwoli na pełne wykorzystanie jego efektów, objęcie nową jakością, jaką uzyskały drogi główne, również pozostałych dróg miejskich. Tak formułowany program wychodzi naprzeciw postulatom mieszkańców. Jego realizacja staje się realna wobec nowych możliwości, jakie otwierają się w związku z wydatnie rosnąca dostępnością środków unijnych. Program ten, ma również na celu wyrównywanie standardów i poziomu życia w poszczególnych dzielnicach Gdyni. W praktyce oznacza uwzględnienie w działaniach samorządu w najbliższych latach realizacji wielu dotychczas nieutwardzonych ulic, często wraz z infrastrukturą, oznacza również waloryzację techniczną i estetyczną obiektów publicznych, a także programy wsparcia dla analogicznych działań w odniesieniu do ważnych dla miasta, jego funkcji, a także estetyki, obiektów niepublicznych. Oznacza wreszcie również dalsze uzupełnienie poszczególnych części miasta o pożądane elementy infrastruktury społecznej, jak place zabaw, tereny rekreacyjne, elementy małej architektury, co poprawi warunki życia, stworzy szersze możliwości dostępu do obiektów kultury, sportu, wypoczynku i spędzania czasu wolnego wszystkich grup mieszkańców, od dzieci i młodzieży po gdyńskich seniorów.

W latach 2006 – 2010 wykonamy uzbrojenie w zachodniej części miasta, m. in. w Wiczlinie. Objęcie tego obszaru sieciami wodociągową, kanalizacyjną, kanalizacji deszczowej, dogodnymi połączeniami drogowymi z resztą miasta, umożliwi gdynianom, szczególnie młodym, zamierzającym rozpocząć samodzielne życie, realizację ich aspiracji mieszkaniowych we wszystkich możliwych formach, od mieszkań TBS-u, poprzez prywatne budownictwo wielorodzinne, aż po szeroki wachlarz budownictwa jednorodzinnego. Będziemy również kontynuować adaptację pozyskiwanych budynków na mieszkania socjalne, a także budowę nowych mieszkań socjalnych dla rodzin w trudnej sytuacji życiowej. Zamierzamy w tym segmencie zbudować około 450 mieszkań w okresie kadencji.

W trosce o warunki życia osób starszych, pozostających pod opieką Domu Pomocy Społecznej, zbudujemy i oddamy im do użytku całkowicie nowy obiekt, zlokalizowany w spokojnym miejscu, spełniający wszelkie wymagania osób w podeszłym wieku obiekt domu pomocy.

Transport Publiczny

Gdynia dopracowała się sprawnego systemu komunalnego transportu miejskiego. Wysokiej jakości usługi zyskały mu powszechną akceptację społeczną. Stało się tak dzięki wprowadzeniu nowoczesnego taboru, o walorach proekologicznych, niskopodłogowego, przyjaznego dla osób starszych, osób niepełnosprawnych, wreszcie osób z małymi dziećmi. Przed transportem publicznym stoją jednak dalsze wyzwania, jego oferta musi stawać się coraz bardziej atrakcyjna, musi zachęcać coraz więcej mieszkańców do przesiadania się z samochodu osobowego do trolejbusu, autobusu. W kolejnych latach transport publiczny przyciągnie jeszcze więcej pasażerów, zapewniając coraz wyższą jakość usług i coraz bardziej urozmaicone produkty. Do najważniejszych należy z pewnością tzw. bilet aglomeracyjny, który umożliwi poruszania się pasażerom po całej aglomeracji, wszystkimi środkami lokomocji z SKM włącznie, po opłaceniu jednego biletu. Rozwój produktów aglomeracyjnych będzie dostosowany do potrzeb pasażerów. Przewidujemy również wprowadzenie biletów przesiadkowych i innych udogodnień. Mamy nadzieję, że te nowe produkty zachęcą wielu mieszkańców do skorzystania z oferty publicznej i pozostawienia samochodu w garażu. W nadchodzących latach będzie w dalszym ciągu rozwijana sieć trolejbusowa, której walory proekologiczne, przy obecnym, wysokim standardzie technicznym, doceniamy wszyscy coraz bardziej. Zamierzamy również kontynuować i rozszerzać funkcjonowanie „tramwajów wodnych”, tak dobrze przyjętych przez mieszkańców i gości latem 2006 roku. Poprawa funkcjonowania transportu w Gdyni zostanie osiągnięta również poprzez wdrożenie automatycznego sterowania ruchem na głównych ciągach komunikacyjnych. Projekt ten obejmie nie tylko Gdynię, lecz również wszystkie sąsiednie miasta, bowiem Gdyni powierzono obowiązek przygotowania go dla całej aglomeracji.

W nadchodzącej kadencji będziemy kontynuowali rozbudowę sieci ścieżek rowerowych, w tym czasie zamierzmy doprowadzić do objęcia połączeniami rowerowymi wszystkich głównych dzielnic Gdyni.

Bezpieczeństwo i Zapobieganie Patologiom

Wyraźnie odczuwalny w ostatnich latach wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Gdyni stał się możliwy dzięki dobrej współpracy samorządu z Policją i innymi organami odpowiadającymi za zwalczanie przestępczości i patologii społecznych, a także dzięki wsparciu materialnemu udzielanemu Policji przez samorząd. Udzielając wsparcia samorząd uzyskuje ważne narzędzie wspólnego określania celów działania, nacisku na skuteczność działania Policji, a także możliwość rozliczania jej z efektów. Obserwujemy zdecydowaną poprawę większości wskaźników określających skuteczność działania państwowych i samorządowych służb odpowiedzialnych za tę ważną sferę społeczną. Uważamy, że dalsza poprawa w zakresie bezpieczeństwa może być uzyskana poprzez walkę z drobnymi nawet objawami wandalizmu i nieprzestrzegania prawa (np. o ruchu drogowym, porządku publicznym). Będziemy dążyć do powiązania materialnej pomocy dla policji z jej zaangażowaniem na tym również polu.

W nowej kadencji, realizując nasz program będziemy nadal materialnie wspierać Policję, w tym budowę nowych komisariatów. Podstawowym kryterium będzie tu skuteczność działania i dalsze zbliżenie komisariatów do mieszkańców. Do najpilniejszych potrzeb należy budowa nowego komisariatu w Redłowie, co zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców tej części miasta; Orłowa, Redłowa, Wzgórza Św. Maksymiliana. Będziemy nadal dbać o wyposażenie służb w niezbędny sprzęt podnoszący skuteczność działania, w szczególności w zakresie łączności i transportu.

Straż Miejska jest ważnym elementem wpływającym na zwiększenie porządku i bezpieczeństwa w mieście. Będziemy kontynuowali bliską współpracę SM z Policją, a także z radami dzielnic, tak aby mieszkańcy mieli poczucie jak najbardziej ścisłego współdziałania. Straż Miejska będzie zobowiązana do zwracania bacznej uwagi na przypadki naruszania prawa.

Ważnym narzędziem skuteczności w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa jest Zintegrowany System Ratowniczy. Będzie on nadal wykorzystywany do pełnej koordynacji pracy służb, których działalność obejmuje, a więc Policji, SM, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego.

Wykorzystując zgromadzone doświadczenia będziemy rozwijać program "Bezpieczne Miasto", zaś we współpracy z radami dzielnic i środowiskami lokalnymi, programy „Bezpieczna Dzielnica”. Będziemy budować progi zwalniające ruch samochodowy na osiedlowych uliczkach, rozszerzymy także program oświetlenia takich ulic.

Dużą wagę przywiązujemy do funkcjonowania świetlic socjoterapeutycznych, które zatrudniając pedagogów, psychologów, socjologów, logopedów, zapewniają opiekę i bezpieczeństwo dzieciom i młodzieży w godzinach pozalekcyjnych. Zapewnimy ich rozwój wraz z niezbędnymi środkami na ich funkcjonowanie. We współpracy z policją kontynuowane będą programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży.

Podniesienie poziomu bezpieczeństwa wymaga działań profilaktycznych, tam gdzie zagrożenia powstają. Uruchomimy system streetworkerów, socjologów potrafiących nawiązać kontakt z trudną młodzieżą i ukierunkować jej energię i wolny czas na celem związane z własnym rozwojem, z rozwojem kultury młodzieżowej, niechby nawet to była kultura niszowa.

Uroda Miasta

Spośród wielu czynników, mających wpływ na jakość życia gdynian bardzo istotna jest uroda miasta. Na jej podnoszenie wpływają liczne czynniki, jak wygląd budynków, zieleń miejska, stan nawierzchni ulic i chodników, jakość architektury. Wszystkie te czynniki stanowią o jakości miejskich przestrzeni publicznych, miejskiego pejzażu o urbanistycznym obliczu miasta. Wszystkie one są przedmiotem działań samorządu. Ważną rolę w kształtowaniu pejzażu miejskiego, charakteru miasta, odgrywa zieleń. Stała dbałość o nią, pielęgnacja, wymiana gatunków niespełniających kryteriów estetycznych i ekologicznych na bardziej wartościowe będzie kontynuowana (podobnie jak to się stało na alei Piłsudskiego, na ulicy Chylońskiej, na odnowionej ulicy Świętojańskiej). Właściwa pielęgnacja zieleni uwzględni postulaty funkcjonowania atrakcyjnych punktów widokowych, szczególnie eksponujących pejzaże morskie Gdyni.

Korzystając z dostępności środków unijnych zamierzamy zdecydowanie poprawić wizerunek śródmieścia. Oznacza to między innymi program wsparcia renowacji zaniedbanych budynków w stopniu większym niż dotychczas. Gdyńskie budynki, szczególnie te w centrum miasta, dzięki temu programowi uzyskają nowe, przywracające pierwotne ich walory architektoniczne, elewacje. Położymy również większy nacisk na zabudowę i zagospodarowanie takich miejsc prestiżowych, jak to, na którym w poprzednich latach zbudowane zostało Centrum Kwiatkowskiego. Wielkomiejski charakter uzyskają takie miejsca, jak Skwer Żeromskiego, otoczenie hotelu Gdynia, którego właściciel przygotowuje jego modernizację, teren zbiegu ulicy Świętojańskiej i alei Piłsudskiego. Będziemy aktywnie poszukiwać inwestorów na nowe hotele, jak hotel w marinie, hotel WTC. Powstaną nowe, atrakcyjne obiekty usługowe na Bulwarze Nadmorskim, a także w innych lokalizacjach w strefie prestiżu – np. medioteka, nowy, ważny obiekt kultury. Będziemy wywierać naciski na PKP, a także wspierać ich działania zmierzające do szybkiej rewaloryzacji dworca PKP i jego otoczenia. Podejmiemy również publiczną dyskusję nad utworzeniem w centrum Gdyni strefy pieszej, z dużą koncentracją handlu i usług. Możliwość powstania takich przestrzeni, wolnych od hałasu i spalin, widzimy na Alei Jana Pawła II, a także na ulicy Starowiejskiej. Miasto zyska czytelny i atrakcyjny plastycznie system oznakowania drogowego, ulic, a także kierunków dojazdu/dojścia do obiektów publicznych i innych uczęszczanych miejsc.

Jednym z najważniejszych obszarów dla rozwoju Gdyni jest Międzytorze – nazwane Strefą Rozwoju Centrum Miasta. W kadencji 2006-2010 planujemy przyjęcie rozwiązań przestrzenno – komunikacyjnych dla tego obszaru, a także rozpoczęcie jego zagospodarowania, poczynając od kluczowego dla funkcjonowania Miasta terenu najbliższego od dworca PKP. Obejmuje on także budowę ulicy Nowej Polskiej i poprawa dostępu komunikacyjnego do wschodniej części portu oraz nowych obiektów, które jako pierwsze pojawią się na Międzytorzu. Będziemy wywierać stały nacisk na władze PKP, głównego gestora tych terenów, aby uzyskać ich konstruktywną współpracę w zagospodarowaniu Międzytorza. W tym zadaniu, jak również w dziele modernizacji dworca kolejowego PKP może liczyć na naszą pełną współpracę i wsparcie.

Oświata i Sport

W poprzednich kadencjach jednym z priorytetów naszych programów samorządowych był wysoki poziom oświaty. Pomimo osiągnięcia przez gdyńskie szkoły wysokich wskaźników poziomu kształcenia, ten priorytet nie traci na aktualności, uważamy, że tak wydatkowane publiczne środki stanowią najważniejszą inwestycję, inwestycję w młodzież, w kapitał ludzki, niezbędny element wszelkiego rozwoju, społecznego, gospodarczego. Nasz program obejmuje podnoszenie standardu, wszechstronną modernizację kolejnych obiektów szkolnych. Wysokiemu poziomowi oświaty musi towarzyszyć zdrowie fizyczne młodzieży. Aby zapewnić jak najlepsze warunki rozwoju będziemy nadal inwestować w szkolne obiekty sportowe. Przewidujemy między innymi budowę basenu, w dzielnicy, która dotychczas była go pozbawiona, na Witominie. Dzięki temu, wszystkie już dzieci gdyńskie zostaną objęte programem nauki pływania. Program obejmuje również budowę jeszcze czterech szkolnych sal gimnastycznych, a także modernizację kilku dalszych boisk szkolnych.

Infrastruktura sportowa Gdyni wzbogaci się o nową halę widowiskowo – sportową. Ten prestiżowy obiekt zapewni gdynianom możliwość udziału w wielu imprezach o charakterze regionalnym, ogólnopolskim, międzynarodowym. Chociaż jej przeznaczeniem są głównie imprezy o charakterze sportowym, to jednak będzie możliwe przeprowadzanie tu również imprez rozrywkowych, a także wielkich wydarzeń kulturalnych. Gdyński sport osiągnął w ostatnich latach spektakularne sukcesy. Sukcesywnie będziemy przebudowywać stadion przy ulicy Olimpijskiej tak, aby mogły być na nim rozgrywane mecze polskiej drużyny narodowej, a także mecze gdyńskich rugbystów, od lat będących znakiem firmowym gdyńskiego sportu. Rozwój sportowej infrastruktury, zapewniającej dobre warunki fizycznego rozwoju gdyńskiej młodzieży, zarówno tej zamierzającej poświęcić swoje talenty sportowi zawodowemu, jak tej, która tylko na pewnym etapie swojego życia uprawia różne dyscypliny sportu traktujemy jako ważne zadanie samorządu, umożliwienie młodym gdynianom właściwe wykorzystanie ich wolnego czasu, energii młodości, wreszcie wyżycie się. Celom rozwoju fizycznego i rekreacji dobrze posłuży również odnowiona plaża śródmiejska wraz z nową infrastrukturą. Zmodernizowane molo w Orłowie uzyska dodatkowy walor przystani dla jachtów. Dla pełnego osiągnięcia założonych celów wychowawczych, a także sportowych miejskie obiekty sportowe wraz z obiektami szkolnymi, których standard będzie stale podnoszony będą stanowiły wspólną, stale rozwijaną, bazę gdyńskiego sportu.

Kultura

W ostatnich latach coraz większą rolę w życiu Gdyni odgrywa kultura. Cieszymy się, że Gdynianie tak chętnie uczestniczą we wszelkiego rodzaju wydarzeniach muzycznych, teatralnych i innych, niezależnie od wieku; młodzież, dorośli, a także seniorzy. Dostęp do dóbr kultury ma istotny wpływ na jakość życia, a co więcej, kultura stanowi ważny motor rozwoju. Wiele miast europejskich doceniło ten czynnik inwestując w rozwój kultury środki publiczne. Również w naszym programie ten kierunek działania odgrywa ważną rolę. Naszą ambicją jest, aby Gdynia stała się Miastem Kultury, miastem, którego instytucje kultury, kalendarz imprez, inicjatywy związane z kulturą, jednym słowem, którego życie kulturalne stanie się istotnym wyróżnikiem wśród dużych miast polskich. Gdynia pozostanie stolicą polskiego filmu, zaś FPFF będzie w dalszym ciągu okresem promocji kina, filmu polskiego, produkcji niezależnych i offowych. Projekcje konkursowych filmów będą dostępne dla mieszkańców. Utworzone już kino studyjne przy ulicy Waszyngtona stanie się ważną placówką kultury. Zachęcimy do korzystania z niej poprzez system bardzo tanich biletów dla pierwszych 30 widzów, na każdy seans, niezależnie od innych ulg. W kadencji 2002 – 2006 wybudowaliśmy w Gdyni muzeum Miasta. W nowej kadencji zostanie ono wyposażone w nowoczesną ekspozycję ukazującą historię Gdyni na tle historii II Rzeczypospolitej. Podejmiemy też inne projekty upowszechniające dostęp do dóbr kultury. Szczególnie istotnym spośród nich jest projekt medioteki, obiektu kultury łączącego w sobie funkcje wszechstronnej biblioteki miejskiej i naukowej z możliwością udostępniania dzieł kultury na nośnikach elektronicznych, z łatwością korzystania z internetu itp., a także nową siedzibę teatru miejskiego. Ten sam obiekt umożliwi organizację wielu wydarzeń kulturalnych takich, jak spotkania autorskie, małe formy teatralne, wieczory muzyki kameralnej, jazzowej. Gdyński Teatr Miejski stał się już uznaną instytucją kultury. Korzysta od początku z mecenatu miasta, zaś jego osiągnięcia, w tym renoma uzyskana przez scenę letnią w Orłowie, uzasadniają nie tylko ten mecenat, ale również sfinansowanie z kasy miasta nowej jego siedziby w obiekcie medioteki. Ogólnopolską renomą cieszy się również Teatr Muzyczny. Obecnie przygotowywana jest jego przebudowa i modernizacja. Rozważymy również porozumienie z Marszałkiem Pomorskim w sprawie objęcia również tego teatru patronatem miasta.

Utrzymamy w Gdyni prestiżowe imprezy muzyczne, jak Open’er Festival na lotnisku w Babich Dołach, festiwal muzyki etnicznej Globaltica, letni festiwal jazzowy, a także liczne okazjonalne koncerty, które przyciągają melomanów na Skwer Kościuszki czy w inne miejsca. Ważną rolę spełniają również letnie, plenerowe koncerty muzyki klasycznej na Kamiennej Górze, które przyciągają bardziej stateczną publiczność. Kontynuowany będzie również, cieszący się dużym powodzeniem Gdyński Festiwal Muzyki Sakralnej. Utrwalenia wymaga nowe ważne zjawisko kultury, jakim są okresowe koncerty muzyki kameralnej w prywatnej sali Concertino w Orłowie.

Ważnym, już funkcjonującym projektem, jest Uniwersytet III wieku. W kolejnych latach jego oferta, kierowana głównie do gdyńskich seniorów, będzie rozwijana, zaś baza materialne ulegnie wydatnemu poszerzeniu. Celem tych działań jest reintegracja gdyńskich seniorów, wykorzystanie ich życiowego doświadczenia i zapału do poszerzania wiedzy pomimo zaawansowanego wieku, a także stworzenie lepszych warunków godziwego życia. W praktyce będzie to oznaczało możliwość rozwoju zainteresowań, rozwoju artystycznego, uzyskania wiedzy do uprawiania hobby na poziomie wyższym niż ściśle amatorski. Jesteśmy przekonani, że dzięki temu poziom życia w Gdyni ulegnie wzbogaceniu, szczególnie w zakresie życia kulturalnego. Rozwijać i wspierać będziemy również sieć klubów seniora.

Gospodarka i Wysokie Technologie

Gdynia jest miastem, w którym ciągle powstają nowe małe firmy. Ten modelowy rozwój przedsiębiorczości zasługuje na wsparcie samorządu. Ważnym narzędziem takiego wsparcia jest łatwy i tani dostęp do internetu. Przy wsparciu środków unijnych zbudujemy w Gdyni sieć bezprzewodowego bezpłatnego dostępu do internetu, początkowo opartego o technologię WiFi, a po upowszechnieniu się i obniżce cen urządzeń przejdziemy na technologię WiMax. Tani, zaś na poziomie podstawowym bezpłatny dostęp do sieci, stanie się ważnym czynnikiem sprzyjającym rozwojowi gospodarczemu, przeciwdziałającym bezrobociu, szczególnie w zakresie tworzenia i rozwoju MSP. W oparciu o już zdobyte doświadczenia w działającym o kilku lat Pomorskim Parku Naukowo – Technologicznym będziemy tworzyć nowe narzędzia wspierania małych i średnich firm rozwijających wysokie technologie, ze szczególnym uwzględnieniem telekomunikacji, informatyki, biotechnologii. Przyczyni się do tego wsparcie przez miasto już rozwijającego się w Parku klastra firm informatycznych i telekomunikacyjnych (ICT).

Coraz ważniejszą dla Gdyni gałęzią gospodarki staje się turystyka. Jest to zgodne ze strategią rozwoju Miasta, a także z opiniami mieszkańców Gdyni. Będziemy sprzyjać budowie hoteli, infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej, sfery usług około turystycznych, wykorzystując naturalne atuty unikalnego położenia naszego miasta.

E-urząd

Ważna rola w realizacji zadań i programów przypada urzędnikom samorządowym. Coraz sprawniejszy, bardziej efektywny i przyjazny mieszkańcom Urząd pozostaje na usługach mieszkańców. Jego zasadą działania będzie w coraz większym stopniu kierowanie się misją, interesem i potrzebami mieszkańców. Jesteśmy zdecydowani stale podnosić jakość pracy administracji samorządowej, jakość infrastruktury komunalnej oraz poziom i jakość usług świadczonych przez gminę i działające w jej imieniu podmioty, a także rozwój inwestycji własnych gminy, szczególnie tych decydujących o poziomie życia, poziomie kształcenia czy ofercie spędzania wolnego czasu.

W nadchodzącej kadencji mieszkańcy Gdyni, a także inni interesanci uzyskają elektroniczny dostęp do załatwiania wszystkich spraw urzędowych. Podniesie to zarówno jakość obsługi mieszkańców, przyczyni się do przyspieszenia załatwiania spraw, a także ogólnej sprawności kontaktów pomiędzy mieszkańcami a urzędem.

Uzyskanie najwyższego standardu działania Urzędu połączymy zewnętrzną oceną jakości jego funkcjonowania i objęcia go normą standaryzacji ISO.

Ochrona Środowiska i Gospodarka Odpadami

Nie osiągniemy poprawy warunków życia w mieście bez stałego nacisku na stan środowiska przyrodniczego oraz zachowanie zasobów i walorów przyrody. Środowisko przyrodnicze Gdyni czyni nasze miasto miejscem o wyjątkowych walorach. My gdynianie musimy przyjąć wyzwanie ocalenia urody naszego miasta, z zachowaniem harmonii z rozwojem cywilizacyjnym. Pragniemy przekazać je naszym następcom w stanie lepszym od zastanego w 1990 roku, lepszym od osiągniętego w 2006 roku.

Sprzyjając przedsiębiorczości, będziemy równocześnie ograniczać rozwój działalności nadmiernie eksploatujących środowisko i zajmujących przestrzeń. Ochrona wód, lasów oraz dbałość o miejskie tereny zielone, parki i skwery będą stałą troską władz miasta. Nasz program ochrony środowiska obejmuje również ochronę czystości powietrza oraz ograniczenie hałasu.

W poprzedniej kadencji, dzięki środkom unijnym zbudowaliśmy jeden z najnowocześniejszych w kraju zakładów unieszkodliwiania odpadów. W nadchodzących latach będziemy wdrażać nowoczesny, przyjazny mieszkańcom, system zbiórki odpadów, obejmujący w rosnącym zakresie segregację podstawowych surowców wtórnych. Udział w selektywnej zbiórce umożliwi stopniowe obniżanie kosztów wywózki śmieci. System będzie dostosowany do specyfiki poszczególnych dzielnic. Będziemy również dążyć do uszczelnienia systemu, co również wpłynie na obniżenie cen usług.

Gdynia w Unii Europejskiej

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej stwarza Gdyni ogromną szansę jaką jest dostęp do programów rozwojowych i środków unijnych. Doceniamy wszyscy dotychczasowe osiągnięcia miasta w tym zakresie. Okres budżetowania 2007 – 2013 stwarza nowe szanse na rozwój. Jesteśmy przygotowani do ubiegania się o te środki i do ich efektywnego wykorzystania. Już pozyskane środki UE umożliwiają dokończenie Trasy Kwiatkowskiego, ale też realizację wielu innych inwestycji ważnych z punktu widzenia mieszkańców i lokalnej gospodarki. Dzięki mądrej polityce pro-europejskiej znacznie przyspieszymy rozwój naszego miasta.

Rozwój Społeczeństwa Obywatelskiego

Przywiązujemy duże znaczenie do współpracy z organizacjami pozarządowymi, a także do rosnącego ich udziału w problemach związanych z zarządzaniem miastem. Nosimy w sobie głębokie przekonanie, że ten udział stanowi niezbędny warunek poszerzania strefy społeczeństwa obywatelskiego, co pozostaje jednym z naszych najważniejszych celów.

Dalsze zwiększanie roli rad dzielnic jako jednostek wspierających samorząd w kształtowaniu i realizowaniu polityki miasta będzie sprzyjało wzrostowi efektywności wydatkowania środków budżetowych oraz identyfikowaniu się mieszkańców z działaniami samorządu.

Nie tylko rezultaty, ale także klimat i sposób działania władz samorządowych są wizytówką miasta. W coraz większym zaangażowaniu organizacji trzeciego sektora, rad dzielnic, grup obywatelskich, widzimy szansę na lepsze gospodarowanie środkami, podwyższenie efektywności pracy samorządu i kreowanie wizerunku Gdyni jako miasta przyjaznego mieszkańcom.

Zadania i programy, które zamierzamy realizować w V kadencji samorządu są ambitne na miarę czasu, na miarę wyzwań XXI wieku. Wywiązywanie się z naszych obietnic wyborczych jest dla nas kwestią długofalowej wiarygodności w oczach gdynian. Chcemy i będziemy chodzić po naszym mieście spotykajac się z życzliwościa wynikającą z zaufania. Z zaufania wynikającego z już osiągniętych dokonań oraz wiary, że obietnice programowe nie sa tylko obietnicami wyborczymi. Realizacja naszego programu będzie wymagała determinacji, wysoce kompetentnej i profesjonalnej pracy koncepcyjnej radnych, opartej na znajomości naszego miasta.

Rozpoczynająca się w 2006 roku kadencja, będzie okresem kontynuacji dotychczasowego kursu gdyńskiego samorządu - Gdyni otwartej, dostatniej, szybko rozwijającej się. We współpracy z lokalnymi podmiotami - radami dzielnic, organizacjami pozarządowymi, grupami mieszkańców, szansę, jaką dadzą nam gdynianie, tę energię, która tkwi w naszym młodym 80-letnim mieście obiecujemy wykorzystać.

Interpelacje

Interwencje

Oświadczenia/Stanowiska

Sprawy załatwione

Sprawy wnioskowane

Informacje/artykuły w Gazecie Świętojańskiej

Informacje/artykuły: Inne

Galeria

Audio.Wideo

Po godzinach/Na wesoło

Zainteresowania:
sektor pozarządowy, sport (bieganie – ukończenie III Nocnego Maratonu ulicy Świętojańskiej, żeglarstwo, siatkówka, pływanie, narciarstwo wodne); motoryzacja (zabytkowe samochody terenowe); podróże (organizacja wyjazdów w różne części świata we własnym zakresie).


Więcej o teatrze w na stronie www.pomorzekultury.pl